Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49

kundigen voorkomen hangen ter inzage van een ieder op de postkantoren der gemeente of gemeenten waarin de bedoelde geneeskundigen beschikbaar zijn. Die lijsten vermelden tevens de voor het publiek noodzakelijke gegevens omtrent bedoelde geneeskundigen, zooals adressen, spreekuren, huisarts of specialist, e. d. m.

De naam van een geneeskundige wordt niet tegen zijn wil op grond van tegen hem bestaande bezwaren van het register afgevoerd dan nadat de betrokken medicus zich schriftelijk heeft vermogen te verantwoorden.

De naam van een wegens bezwaren afgevoerden geneeskundige kan niet weder op de lijst worden geplaatst binnen vijf jaren en dan nog slechts met de toestemming van den Minister, tenzij het bestuur hem slechts voor een bepaalden tijd hebbe afgevoerd (van minstens twee en hoogstens vijf jaren) hetgeen met schorsing gelijkgesteld kan worden. Ambtshalve worden voorts van het register afgevoerd de geneeskundigen die overlijden, de praktijk neerleggen, naar elders vertrekken of die door den rechter van de uitoefening van hun beroep worden ontzet.

De geneeskundigen die naar elders vertrekken behooren zich in hunne nieuwe woonplaats dus wederom te laten inschrijven.

Als een arts van de beslissing tot afvoering wegens bezwaren tegen hem bestaande, bij den Minister in beroep is gekomen, kan deze de uitspraak niet alleen in het voordeel, maar ook in het nadeel van den betrokken medicus wijzigen, of wel de beslissing bevestigen.

Indien de geneeskundige vóór den afloop der zaak overlijdt dan geschiedt de afvoering op djen laatsten grond en de behandeling van de zaak vervalt evenals een eventueel reeds genomen beslissing.

De reden der afvoering wordt steeds daarbij in het register vermeld.

De geneesheer die de eerste hulp verleent behoeft geen ingeschreven deskundige te zijn. De geneesheer die de

4

§3 Artt. 8—14

Sluiten