Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

verdere behandeling op verzoek van den getroffene op zich neemt moet zulks wel zijn, tenzij de getroffene een machtiging had van de Rijksverzekeringsbank om zich bij ongeval door een niet-ingeschreven deskundige, die evenwel bevoegd moet zijn om zich te doen inschrijven, te laten behandelen en die deskundige bereid is de behandeling tegen het voor ingeschreven geneeskundigen vastgestelde tarief te doen plaats hebben.

— Zoolang de getroffene nog niet in staat is den geneesheer zijner keuze aan te wijzen, uit hoofde van zijnen toestand, verleent de Rijksverzekeringsbank zelf door hare artsen de noodige hulp. Ook den geneesheer die door den werkgever geroepen de eerste hulp verleende en de aangifte medeteekende moet de bank honoreeren.

De Rijksverzekeringsbank heeft ten allen tijde het recht, indien naar haar oordeel daarvoor gegronde reden bestaat, de genees- en heelkundige behandeling door hare eigen artsen te doen geschieden of wel den getroffene in een ziekeninrichting te doen opnemen.

Ook kan het bestuur der R. V. B. met een werkgever, een vennootschap of een vereeniging een overeenkomst treffen betreffende behandeling van ongevalspatiënten. In dat geval wordt die behandeling, met toestemming van den getroffene, door tusschenkomst van den werkgever of der vennootschap of vereeniging verleend, die het risico op zich heeft genomen.

Indien er genoegzame grond was voor den verzekerde om de hulp van een niet-ingeschreven geneeskundige in te roepen worden de kosten dier behandeling aan den getroffene door de R. V. B. vergoed. Kosten van behandeling die naar het oordeel van de R. V. B. onnoodig zijn gemaakt worden niet vergoed.

Als de vergoeding wordt verleend geschiedt dit slechts na overlegging door den verzekerde van een voldane rekening van den behandeld hebbenden arts betreffende de verleende genees- of heelkundige behandeling, naar het tarief voor de ingeschreven geneeskundigen geldend, doch in geen geval bedraagt de vergoeding meer dan de kosten der behandeling hebben bedragen.

Sluiten