Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 100.

1. Wanneer het bestuur van de Bank op voorstel van den Raad van Arbeid, besluit aan een verzekerde genees- of heelkundige behandeling te doen verleenen of hem in een inrichting te doen opnemen, wordt dit besluit door den Raad van Arbeid ten uitvoer gelegd, echter alleen, voor zoover de medewerking van den verzekerde is te verkrijgen.

2. Alles wat verder de genees- en heelkundige behandeling en opneming in een inrichting betreft, wordt door Ons geregeld. De Verzekeringsraad is bevoegd met inachtneming der bepalingen door of krachtens deze wet gegeven, nadere voorschriften vast te stellen.

— Het hierbedoelde K. B. houdende den algemeenen maatregel van bestuur ter regeling van de bedoelde geneesen heelkundige behandeling is nog niet verschenen. Voorloopig is er derhalve van de uitvoering van de artt. 99 en 100 der Invaliditeitswet geen sprake.

Ook de Ziektewet wacht op uitvoering. In verband met de bezuiniging zal zoowel het een als het ander nog wel eenigen tijd op zich laten wachten.

De Ziektewet heb ik in het geheel niet besproken aangezien deze wet nog niet eens is ingevoerd, terwijl de bovenaangehaalde artikelen der Invaliditeitswet wel reeds gelden, al hebben ze in de praktijk nog geen beteekenis. Die beteekenis kunnen ze evenwel zoo te zeggen iederen dag bekomen, daar hiervoor alleen een K. B. noodig is. De Ziektewet daarentegen moet eerst nog een invoeringswet afwachten en daarbij heeft het Parlement en de politiek uiteraard overwegenden invloed, zoodat thans nog niet is te zeggen wat er per saldo van de Ziektewet zal worden gemaakt. Zooals deze wet thans luidt verdienen voor ons onderwerp de aandacht de artt. 107, 108, 122, 123, 124, 125, 127, 128; waarvan de belangstellenden c. q. kennis kunnen nemen (bv. in de Editie Schuurman & Jordens no. 5).

Wij hebben in de vorenstaande bladzijden de wettelijke bepalingen in oogenschouw genomen, aan de hand der

Sluiten