Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

daarop betrekking hebbende rechtspraak, die voor den medicus practicus belang hebben en waarmede hij dan ook om zoo te zeggen iederen dag te maken krijgt.

Alle twistvragen zijn zoover zulks doenlijk was vermeden, zoodat getracht is een voor het gebruik geschikt beeld te geven van wat op dit gebied rechtens is.

Hierbij is uitsluitend geldend recht in aanmerking genomen. Van wenschelijke wijzigingen, vernieuwingen of aanvullingen is niet gerept, noch van mogelijke toekomstige nieuwe rechtsvorming of van weliswaar bestaand doch nog niet werkend recht.

Dit werkje spreekt met andere woorden alleen over wat is, niet over wat was, noch over wat zal of behoorde te zijn. Het heeft gepoogd de inlichtingen, welke het beoogt te verstrekken, in een voor den gebruiker gemakkelijk te raadplegen vorm te geven. Moge het in dit pogen geslaagd zijn.

Sluiten