Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

ook aan zijn overtuiging van hetgeen billijk en behoorlijk is, hooge eischen stellen.

Zijn invloed als leider van den bouw is groot, zoowel tegenover den principaal als tegenover den aannemer. - Waar de belangen van deze, zijn nevenpartijen in den driehoek, met elkander in botsing komen, zal vrijwel steeds zijne zienswijze den doorslag geven. Stelt hij zich daarbij op een bekrompen partij-standpunt dan is ze tevens oorzaak van ernstige conflicten en scherpen strijd, zooals die in het bouwbedrijf zoo vaak voorkomen, tot schade en schande voor de betrokkenen.

Slechts hij die, zoo noodig met erkenning van eigen misrekening of tekortkomingen, zich een objectief oordeel kan vormen, gebaseerd op een zuiver begrip van de rechtsverhouding tusschen partijen en den aard en redelijken omvang harer overeenkomsten, is een werkelijk goed architect. Hij behartigt inderdaad de belangen van zijn principaal en bespaart zoowel dezen als zichzelf latere teleurstellingen.

Eenige praktijkervaring en een normaal helder inzicht zijn daartoe echter niet voldoende. Voor den architect, die zijn mooie taak wel begrijpt, is kennis van recht en wet, van het vaak ingewikkeld complex van gebruiksregelen en contractbepalingen in dezen tijd noodzakelijk.

Eenige leiding en voorlichting daarbij ontbrak echter tot dusver vrijwel geheel. De rechtslitteratuur is op het gebied der bouwnijverheid in ons land nogal schaarsch — en dan nog vaak voor den vakman praktisch onbereikbaar.

Moge dit boekje, dat uitsluitend ten doel heeft bij de uitoefening van het architectenberoep enkele nuttige wenken te geven en wat meer belangstelling te wekken voor wat de vakman vaak smadelijk als „rechtskwesties" betitelt, in deze behoefte eenigermate voorzien.

Naar duidelijkheid en beantwoording van praktijkvragen, zonder een al te zeer doordringen in diepzinnige problemen, werd daarbij allereerst gestreefd. Dat volledigheid onbereikbaar was, is, waar de uitgevers terecht beknoptheid als hoofdvoorwaarde stelden, van zelf sprekend.

Sluiten