Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

„maken van een uitvoeringsontwerp met bestek, gedetailleerde begrooting, statische berekeningen en algemeene „details.

„Een opdracht om een werk aan te besteden omvat, zoo „niet anders is overeengekomen, het aanvragen der bouwvergunning, het verkrijgbaar stellen van bestek-teekeningen „en eventueele bijlagen, het uitnoodigen van gegadigden, „het geven van inlichtingen en het houden van aanwijzing, „het in ontvangst nemen der inschrijvingen en het den „opdrachtgever dienen van advies omtrent de gunning van het werk, zoomede het opmaken van het contract van aanneming.

„Een opdracht tot het uitvoeren van een werk omvat het „houden van het hoofdtoezicht op- en het voeren der hoofdleiding van de uitvoering, zoomede het opmaken der afrekening, een en ander als in art. 5 sub f. voor dit onderdeel „omschreven.

Vier opdrachten worden aldus onderscheiden. De beide eerstgenoemde betreffen de taak van den architect als ontwerper — de beide laatste zijn optreden bij de uitvoering, als directie.

Geheel in overeenstemming met de hiervoren aangegeven verdeeling in twee hoofdgroepen is de formuleering van artikel 6 echter niet — en in zooverre lijkt zij mij minder juist.

Zoo blijkt b.v. uit vorengegeven citaat dat de Algemeene Regelen onder het begrip „uitvoeringsontwerp" slechts rekenen het leveren der voor de aanvrage eener bouwvergunning noodige bescheiden. De aanvrage zelf — en het nemen van dusdanige maatregelen, zoo noodig door verbetering of aanvulling der plannen, dat deze ook inderdaad wordt verkregen, wordt echter niet daaronder gebracht.

Dit acht ik in strijd met het begrip uitvoeringsontwerp, dat toch m. i. niet anders is te verstaan dan als een ontwerp, vatbaar en gereed om te worden uitgevoerd. Zoo zal de niet deskundige opdrachtgever het toch zeker ook begrijpen.

Sluiten