Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

van het plan zal daarbij in het geheel niet, of maar zeer oppervlakkig sprake zijn.

De opdracht omvat slechts enkele schetsontwerpen, waarbij veelal omtrent afmetingen, indeeling, aanwijzing van bouwstoffen enz. nog niets is bepaald, terwijl alles nog voor omwerking, uitbreiding of vereenvoudiging vatbaar is.

Bevredigt een eerste schetsontwerp niet doordat den architect de wenschen van den opdrachtgever niet voldoende duidelijk waren of hij daarmede niet genoeg rekening hield, dan is vlug een tweede ontwerp gereed dat meer instemming zal hebben.

Zelden zal in dit stadium overeenstemming tusschen architect en principaal ter zake van het voorloopig plan uitbüjven en hoogstens kan dit er toe leiden dat geen verdere opdracht volgt en de bouwheer zich tot een anderen architect wendt. Het ondeugdelijk geacht schetsplan heeft overigens voor den architect geen gevolgen, hij is voor de onuitvoerbaarheid of oversduijding der geraamde kosten niet tot verantwoording gehouden.

Bij de omschrijving der „Eischen, waaraan de architect „bij de uitvoering der opdracht moet voldoen" noemen de algemeene regelen B. N. A. het voorloopig- en uitvoeringsontwerp m.i. minder juist in één adem en bepalen daaromtrent in art. 7:

„Het voorloopig ontwerp en het uitvoeringsontwerp „moeten voldoen aan het programma van eischen zoo dit „door den opdrachtgever is verstrekt, tenzij deze eischen „niet voor verwezenhjking vatbaar zijn en de architect den „opdrachtgever tevoren daarop heeft gewezen. De ontwerpen „moeten technisch uitvoerbaar zijn."

„Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, blijft bij de „beoordeeling van de vraag, of de architect behoorlijk aan „zijn opdracht heeft voldaan, de aesthetische waarde van „zijn ontwerp buiten beschouwing."

Met de bepaling der laatste zinsnede ben ik het geheel eens. Smaken verschillen; wat de één van hooge kunstwaarde acht, vindt een ander afschuwelijk. De opdrachtgever die

Sluiten