Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24

Een dergelijke strijd is niet zeldzaam. Een veel voorkomend geval is b.v. dat bij verbouwing van een bestaand perceel of eene verhooging daarvan, de principaal uit zuinigheidsoverwegingen de bestaande fundeering en bouwmuren wil benutten.

Geeft de architect zich niet voldoende rekenschap of een en ander in verband met de zwaardere belasting door nieuwbouw inderdaad bruikbaar is, en baseert hij zonder nader onderzoek zijn uitvoeringsontwerp op dezen wensch van den ondeskundigen bouwheer, dan blijft hij toch allereerst aansprakelijk wanneer later, tijdens den bouw, verzakking der fundeering of scheuring der bouwmuren optreedt.

Welke ernstige gevolgen dit, zelfs bij vrij onbelangrijke bouwwerken, voor den architect kan hebben, is duidelijk.

Ook al wordt tijdens den bouw, b.v. wanneer na slooping de ondeugdelijke fundeering en gevels worden blootgelegd, alsnog door den architect ingegrepen en het bezwaar door wijziging der constructie ondervangen, dan nog blijven moeilijkheden niet uit.

De aanbesteder wordt dan noodgedwongen voor meerdere uitgaven door meerderwerk-opdrachten gesteld, welke bij tijdig onderzoek wellicht waren te voorkomen geweest, of althans minder kosten zouden hebben veroorzaakt.

Daarnaast ontstaat indirecte schade doordat de uitvoering van het bouwwerk wellicht geruimen tijd moet worden stilgelegd, tot geldelijk nadeel zoowel voor den bouwheer als voor den aannemer van het werk.

Zijn de gebleken constructiefouten het gevolg van onvoldoende voorbereiding door den architect en verwaarloozing door deze van een nader, door de omstandigheden geboden onderzoek, dan is bij zeer zeker aansprakelijk.!

Op den aannemer, die zich bij de uitvoeringTiield aan het ontwerp en de bestekteekeningen, kan hij die aansprakelijkheid niet afwentelen. Rechtspraak. Aldus ook algemeen de rechtspraak.

„Een aannemer" — aldus besliste het Hof Arnhem bij arrest van 9 Febr. 1915, N. J. 1915, blz. 497 — „die den

Sluiten