Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

„bouw van een huis heeft aangenomen, kan volstaan met te „bouwen volgens bestek en teekeningen, door den architect „voor den aanbesteder gemaakt, en behoeft niet in te staan „voor de gebreken, uit dat bestek voortvloeiende"1).

Niet zelden treft men in de praktijk besteksbepalingen aan, waardoor architecten, bevreesd voor deze inderdaad groote aansprakelijkheid, het risico daarvan trachten te ontloopen door de verantwoordelijkheid voor de deugdelijkheid der aangegeven constructie en technische uitvoerbaarheid van het ontwerp op den aannemer af te schuiven.

Het is een bewijs van zwakheid; een goed architect die zijn taak wel begrijpt zal daartoe niet licht overgaan. Overigens zal dit hulpmiddel vaak ook niet baten. De Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland, het door de belanghebbenden aangewezen orgaan voor rechtspraak in tal van bouwgeschillen, besliste bij Bindend Advies van 30 Juni 1923, N. J. '23, 1004.: „Eene bepaling in het bestek „waardoor de verantwoordelijkheid voor de constructie op „den aannemer wordt gelegd, is in strijd met de goede zeden „en dus niet geldig."2)

Eene beslissing, welke in het algemeen inderdaad juist moet worden geacht.

Aangenomen moet dan ook worden — het volgt immers uit de overeenkomst zelf — dat de aansprakelijkheid voor de technische uitvoerbaarheid, dus de deugdelijkheid der bij het ontwerp aangegeven constructie, rechtens in vollen omvang op den architect drukt.

Geldt dit wanneer door den principaal bijzondere eischen aan het uitvoeringsontwerp werden gesteld, het zal m.i. evenzeer gelden wanneer de bouwheer geen bijzondere wenschen heeft kenbaar gemaakt, waaraan het plan zou moeten beantwoorden, en den architect daarbij volkomen vrijliet om naar eigen ervaring en deskundig inzicht te handelen.

*) In dien zin ook: R'bank Utrecht 27 Juni 1917 N. J. i9i8/i33;Hof Amsterdam 31 Jan. 1902, W. 7746; R'bank Amsterdam 24 April 1900, W. 7545.

2) Vrgl. ook beslissing Raad van Arbitrage 22 Jan. 1918. A. R. N°. 10.

Sluiten