Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

27

daardoor de rechten van derden zouden worden aangetast en geschonden.

Ook hier zijn voorbeelden, aan de praktijk van het bouwbedrijf ontleend, niet moeilijk te vinden.

Enkele gevallen ter verduidelijking:

In Amsterdam zou enkele jaren geleden in de oude stad een nieuw kantoorgebouw worden gebouwd na slooping der bestaande opstallen. Een onderzode omtrent de juridische gesteldheid daarvan was door den architect verzuimd. De slooping omvatte ook de aanwezige bouwmuren. Nauwelijks had de aannemer deze onder handen genomen toen bleek dat een der bouwmuren een z.g. „gemeene muur" was, waarop dus de eigenaar van het belendende perceel gelijke rechten kon doen gelden. Door de gedeeltelijke slooping waren in dat perceel zolders blootgelegd, zoodat de daar door den eigenaar opgeslagen voorraad kostbare boekwerken door stof en regenwater ernstig Werd beschadigd.

Natuurlijk sprak deze eigenaar den bouwheer van het werk aan tot schadevergoeding en verzette bij zich tegen verdere slooping, met als gevolg daarvan een langdurige stagnatie in den bouw, wijziging der oorspronkelijke plannen en niet geringe kosten voor den principaal, wiens architect zich niet tijdig van de gemeenschap der bouwmuren rekenschap had gegeven.

Een ander geval: Een architect ontwerpt een uitvoeringsplan voor de verschillende gevels van een groot complex woningen. Hij past daarbij een constructie toe welke, hoewel daardoor ongetwijfeld een fraai gevelaspect wordt verkregen, door de bouwverordening ter plaatse niet wordt toegelaten.

Eerst wanneer de gevels reeds halverwege zijn opgetrokken ontdekt de bouwpolitie de begane overtreding en zet zij, na aanmaning tot verbetering, het werk geheel stop. Gevolg: wijziging van de reeds uitgevoerde, ondeugdelijk aangegeven constructie en der gevelontwerpen, aanmerkelijke kosten, oponthoud in den bouw, en derving der baten welke de bouwheer bij tijdige voltooiing uit de huren zou hebben ontvangen.

Nog een typisch geval: Een bouwvereeniging in een der

Sluiten