Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

Zijn wenschen en verlangens zijn dikwijls moeilijk met de capaciteiten van zijn beurs in evenwicht te brengen.

Het is plicht van den architect, bij de samenstelling van het uitvoeringsontwerp en zijn onderdeden, voortdurend de beschikbare bouwsom als uitgangspunt te houden en zoo noodig bij den principaal op vermindering van het programma van eischen of vereenvoudiging der afwerking aan te dringen en hem van de noodzakelijkheid daarvan te overtuigen.

Praktische ervaring, commercieel inzicht en vooral een grondige kennis van de ter plaatse van de uitvoering van het werk geldende arbeidsloonen en prijzen van bouwstoffen zijn hier voor den architect onmisbaar.

Immers deze vooral zullen hem in staat stellen het uitvoeringsontwerp zoodanig in te richten dat, ondanks aanmerkelijke wijziging of vereenvoudiging van den aanvankelijken opzet, het uitvoeringsontwerp toch aan de redelijke verwachtingen ten aanzien van bruikbaarheid en rentabiliteit van het bouwwerk zal blijven beantwoorden, anderzijds ook de kostenbegrooting door de bij aanbesteding te verkrijgen inschrijvingen niet wordt gelogenstraft.

Hoever gaat hier de aansprakelijkheid van den architect voor de uitvoerbaarheid van zijn ontwerp?

Men bedenke dat als regel zijn verkeerd inzicht in de aan zijn plan bij uitvoering verbonden kosten reeds zal blijken vóór nog met den bouw wordt aangevangen. Immers de proef op de som geeft de aanbesteding, waarbij de juistheid der door den architect gemaakte kostenberekening wordt gecontroleerd door de inschrijvingscijfers der gegadigde aannemers.

Blijkt een zoodanig verschil, dat de door den principaal opgegeven bouwsom ontoereikend is dan zal, tenzij alsnog door wijziging van onderdeden en herbesteding van het werk voldoende vermindering van bouwkosten is te verkrijgen, deze ofwel van zijn bouwplannen afzien, ofwel een nieuwen architect met meer praktischen zin raadplegen.

Sluiten