Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En vrijwel steeds is daarvan de oorzaak: een ondeugdelijk en onvoldoende duidelijk bestek, waarbij de verplichtingen van den aannemer niet nauwkeurig en volledig waren omschreven of hem een onbillijk en niet te dragen risico op de ■ schouders werd gelegd. Eischen, Niet genoeg kan ik hier den nadruk leggen op den eisch

waaraan het Van nauwkeurigheid, door de Algemeene Regelen aan bestek bestek moet en voorwaarden gesteld. Alleen wanneer aan dien eisch ten voldoen. volle is voldaan, wanneer de inschrijvers naar het werk inderdaad zich daaruit een volkomen juisten indruk kunnen vormen omtrent hetgeen na gunning door hen moet worden verricht en geleverd, kan men van een goed bestek spreken. En die zijn in de praktijk vrij zeldzaam!

Terwijl een architect aan zijn uitvoeringsontwerp steeds zijn volle aandacht en belangstelling zal wijden, wordt vaak het bestek veronachtzaamd. Men vergeet m.i. al te zeer dat dit juist het hoofdelement is der overeenkomst, welke daarop tusschen aanbesteder en aannemer zal worden gesloten. Een overeenkomst, waarbij de ontwerper zelf niet partij is en hoogstens als gemachtigde van één der partijen, den bouwheer optreedt. Dus dan vaak praktisch de noodige onafhankelijkheid mist om over leemten in de werkomschrijving objectief te kunnen oordeelen en deze alsnog eigenmachtig aan te vullen of te herstellen.

„Waar Bestek en Voorwaarden met bijbehoorende tee, keningen klaarblijkelijk den grondslag vormen, waarop een „overeenkomst tusschen twee partijen wordt aangegaan, rust „op den ontwerper, den vervaardiger van het bestek en de „teekeningen, onafwijsbaar de dure plicht, al het noodige zoo „uitvoerig en duidelijk mogelijk te omschrijven, de weder„zijdsche verplichtingen zoo scherp mogelijk vast te stellen, „den aard van het werk en de constructie zoo helder mogelijk „in teekening te brengen".1)

*) Bestek en voorwaarden bij aanbesteding van werken. Inaugurale Rede van Prof. Chr. K. Visser, Hoogleeraar te Delft. Uitgave F. Waltman Delft 1915, blz. 9 e. v.

Sluiten