Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42

nu eenmaal niet worden verlangd, dat hij tevens jurist is en zich de zoo moeilijke taak eener juiste omschrijving van rechtsverhoudingen, bevoegdheden, risicobeperking of risicooverdracht enz. volkomen heeft eigen gemaakt.

Echter juist hier is, bij een normaal helder inzicht en begrip Van het karakter der overeenkomsten tusschen aannemer en aanbesteder eenerzij ds, tusschen architect en principaal anderzijds, de oplossing van deze moeilijkheid betrekkelijk eenvoudig.

Ieder architect weet, dat een veelheid van „Algemeene Voorschriften" hem de mogelijkheid opent om, door daaruit een keuze te doen, een afgerond geheel van goed geordende en veelal logisch en billijk geformuleerde „voorwaarden" in zijn bestek op te nemen en van toepassing te verklaren door een enkele korte verwijzing.

Men vermijde daarbij slechts aanvulling of wijziging, tenzij na zich vooraf duidelijk rekenschap te hebben gegeven van de bedoeling met die afwijking beoogd en ook, dat de formuleering daarvan geen onzekerheid of tegenstrijdigheid met andere bepalingen kan doen ontstaan.

De keuze is inderdaad groot, zelfs te groot! Om slechts enkele hier te noemen:

1. De Algemeene Voorecnriften voor de uitvoering en ' het onderhoud van Werken onder beheer van het

Departement van Waterstaat.

Laatstelijk gewijzigd 19 Juli 1920. Meestal aangeduid als A.V. van Waterstaat. Deze A.V. vinden ook voor bestekken voor z.g. particuliere bouwwerken het meest toepassing.

Zij zijn verdeeld in Technische Voorschriften nml.:

a. voor de wijze van uitvoering (Eerste Afdeeling);

b. voor de bouwstoffen (Tweede Afdeeling);

en Administratieve Bepalingen (Derde Afdeeling).

2. De Algemeene Voorwaarden voor de uitvoering van Werken voor den Dienst der Genie, vastgesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 6 Juni 1906. Meestal aangeduid als A.V. Genie, met een

Sluiten