Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

Terwijl voorts zijn te noemen verschillende, onderling belangrijk uiteenloopende „Algemeene Voorscliriften" der Provinciale Besturen en grootere Gemeenten b.v. de A.V. der Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage enz.

Men ziet het: de keuze is waarlijk niet gering, waarbij tevens uit de meest uiteenloopende opvattingen en formuleeringen een greep kan worden gedaan.

Ook hier wederom moet ik mij, om niet te uitvoerig te worden, onthouden van nadere beschouwingen op elk dezer Algemeene Voorschriften. Slechts zij opgemerkt, dat meerdere bepalingen daarvan inderdaad vatbaar zijn voor kritiek en uiting geven aan opvattingen, welke in de praktijk aan het bouwbedrijf, bij objectieve beoordeeling, dierminst aanspraak kunnen maken op dgemeene waardeering door alle daarbij betrokken partijen.

Den architect, die er prijs op stelt dat zijn bestek werkelijk goed is, dat daarin naast een nauwkeurige werkomscluijving' ook zoodanige voorwaarden zijn vervat, dat zijne bevoegdheden als directie en gemachtigde van zijn principaal met juistheid zijn uitgedrukt, anderzijds echter ook de rechten en verpUchtingen van die partijen in de driehoekverhouding: aanbesteder, architect, aannemer, waarlijk redelijk zijn ver*dedd, meen ik het volgende te mogen aanbevelen:

a. Ter aanduiding van de algemeene voorschriften omtrent wijze van uitvoering, gebruik en verwerking van bouwstoffen worde in het bestek van toepassing verklaard hetzij de A.V. van Waterstaat, Eerste en Tweede Afdeeling, hetzij de A.V. van Prof. van der Kloes, ie, 2e en 3e Afdeeling.

b. Ter nadere regeling der rechtsverhouding tusschen partijen, bepaling der bevoegdheden van den architect, risicoverdeeling enz. worde verwezen naar de genoemde A.A.V. der drie Vereenigingen van Ingenieurs, Architecten en Aannemers, welke ongetwijfeld voorkeur verdienen boven de andere administratieve bepalingen, welke hiervoren werden genoemd.

Ik zou hiermede mijne beschouwingen over het bestek

Sluiten