Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

45

kunnen beëindigen, doch wil volledigheidshalve in dit verband nog even de aandacht vestigen op twee, daartoe te rekenen punten van vooral praktisch belang: de partieele besteding en de regeling ter beslechting van geschillen. Over elk van beide een enkel woord.

PARTIEELE BESTEDING.

Voor den ingewijde behoeft het begrip partieele besteding Wat is geen nadere toeUchting; daarin toch komt een wensen tot partieele uitdrukking, welke door meerdere vakorganisaties van onder- besteding? aannemers reeds jarenlang wordt geuit en over welker vervulling in de praktijk soms zelfs vrij heftig werd gestreden.

Het is duidelijk dat een aannemer, die een belangrijk bouwwerk tot stand brengt, bij den huidigen voortgang der techniek en specialiseering ook in het bouwbedrijf, niet alle onderdeden van het werk door eigen werklieden doet uitvoeren. Voor meerdere daarvan b.v. gewapendbeton- en ijzerconstructies, stucadoor-, verf- en behangwerken, lichten verwarmingsinstdlaties zd hij, ook al behooren deze onderdeden tot het door hem „in massa" aangenomen werk, de uitvoering aan een specialen leverancier of onderaannemer opdragen bij afzonderlijke aannemingsovereenkomst.

De onderaannemer neemt dan de uitvoering van het hem opgedragen onderdeel geheel overeenkomstig de bepalingen van bestek en teekeningen voor zijne rekening en risico voor een met den hoofdaannemer vastgestelde aanneemsom.

Deze laatste is derhdve voor de ddus bij derden ondergebrachte onderdeden tevens aanbesteder, d blijft hij tegenover den bouwheer voor de goede en tijdige uitvoering van het geheele bouwwerk natuurlijk aansprakelijk.

Het stelsel van partieele besteding beoogt nu, in overeenstemming met den wensch van vele onderaannemers, de functie van den hoofdaannemer als onder-aanbesteder van verschillende tot het geheele werk behoorende onder-

Sluiten