Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een typisch recent voorbeeld hiervan is het volgende: Bij den bouw van een groot gesticht voor dakloozen in een der grootere gemeenten van ons land had de architect in het bestek aangegeven, dat stalen kozijnen en ramen zouden worden gebruikt, welke niet door den aannemer waren te leveren, doch door den aanbesteder elders waren besteld. Deze bestelling was geplaatst bij een Duitsche firma, waarbij nauwkeurig de termijn voor levering was overeengekomen.

De Duitsche firma liet echter, toen het tijdstip voor levering was aangebroken en de verdere voortgang van den bouw daarvan afhankelijk was, op zich wachten en bleef ondanks sommaties en bedreigingen, eenvoudig in gebreke. Ze ging kort daarna failliet.

De aanbesteder moest toen noodgedwongen de levering der kozijnen en ramen aan een andere firma, thans in Engeland, opdragen, die uiteraard voor de levering wederom maandenlang noodig had.

Het gevolg was dat de bouw 14 maanden geheel moest "worden stopgezet, alle steigers rondom moesten blijven staan en later alle ramen met extra kosten afzonderlijk moesten "worden geplaatst.

Voor den aannemer van het hoofdwerk veroorzaakte een en ander een niet onbelangrijke schade, welke hem door den aanbesteder moest worden vergoed.

Indien hier geen partieele besteding was toegepast zou de aannemer zelf voor de tijdige levering verantwoordelijk zijn geweest en zich ter zake van den langeren duur van het werk hoogstens op overmacht hebben kunnen beroepen. Hij ware dan misschien van eene aanmerkelijke boete wegens te late oplevering vrijgesteld, doch zou zeker geen aanspraak 'hebben kunnen maken op schadevergoeding.

Hoe men ook over partieele besteding moge oordeelen, een architect die dit systeem in zijn bestek in toepassing brengt, bedenke wel, dat hij daardoor zijn taak aanmerkelijk verzwaart en ook zijn principaal aan een lang niet onbedenkelijk risico blootstelt. Het gegeven voorbeeld toont dit wel voldoende.

Sluiten