Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i

31 Juli 1917 — opgenomen in het bijvoegsel Arbitrale Rechtspraak van het W. v. h. R. No. 1.

Ik achtte het wenschelijk hier op dit verschil de aandacht te vestigen, omdat in het bouwbedrijf, als gevolg van toepassing der reeds genoemde algemeene voorschriften — vooral de A. V. van Waterstaat — de tusschen partijen bij bestek vastgestelde regelingen ter beslechting hunner geschillen zich vrijwel uitsluitend in de richting van het bindend advies ontwikkelen. Niettemin zijn daarbij de onjuiste begrippen bouwarbitrage, arbiters, scheidsgerecht en dergelijke nog algemeen gangbaar, hoewel volkomen ten onrechte, waardoor vaak verwarring ontstaat en niet bedoelde consequenties moeten worden aanvaard. Zelfs de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, welke zijn taak blijkens zijne statuten vrijwel uitsluitend opvat als het geven van bindende adviezen, maakt zich aan deze onzuivere terminologie schuldig.

Het gevaar van een dergelijke begripsverwarring is ook voor de praktijk allerminst denkbeeldig. Het werd nog onlangs duidelijk gedemonstreerd door een, voor zoover ik weet, niet gepubliceerd vonnis der Rechtbank Rotterdam van 19 Maart 1925. Op grond van het enkele feit dat voor het hier besliste geval geldend was de in veel bestekken voorkomende clausule: „In afwijking van § 495 der A.V. van „Waterstaat zullen alle geschillen door arbitrage worden „beslecht" — besliste de rechtbank dat er dus geen sprake kon zijn van een bindend advies als bedoeld in §§ 495 en 496 der A. V. doch slechts van een scheidsrechterlijke beslissing. Waar overigens niet was bepaald, dat scheidsrechters zouden kunnen beslissen als „goede mannen naar billijkheid" — gelijk de geijkte term luidt — moest dus worden aangenomen dat deze arbiters strikt gebonden waren aan de bepalingen der wet. Zoo b.v. art. 1646 B. W. krachtens welk wetsartikel eene meerderwerkvordering van een aannemer niet voor toewijzing vatbaar is, tenzij deze een schriftelijke overeenkomst met den aanbesteder, zoowel omtrent het opgedragen bijwerk als omtrent den daarvoor vastgestelden prijs,

Sluiten