Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53

gesteld voor de beoordeeling van bouwgeschillen, veelal ter zake volkomen ondeskundig blijken, geen begrip hebben van technische kwesties, vaktermen en gebruiken, en dientengevolge ofwel in den strijd der partijen op een dwaalspoor worden gebracht, ofwel hunne beslissing afhankelijk moeten maken van het advies van door hen ter voorlichting geraadpleegde deskundigen, op welker benoeming partijen dan geen invloed kunnen uitoefenen. Terwijl evenzeer de vaak omslachtige en langdurige wijze van procedeeren, de moeilijkheden van bewijslast, de formeele voorschriften en wettelijke bepalingen, waaraan de rechter is gebonden, tot onbevredigend resultaat leiden.

Verklaarde dit de behoefte om den gewonen rechter bij bouwgeschillen zooveel mogelijk uit te schakelen, anderzijds wijst de ontwikkelingsgang der bouwarbitrage op een geleidelijke overwinning van verouderde rechtsopvattingen, welke in onzen tijd, en zeker voor het bouwbedrijf, inderdaad onverdedigbaar zijn en waarvan men nauwelijks kan begrijpen dat ze niettemin hier en daar nog zoo hardnekkig stand houden.

Ik bedoel het oorspronkelijk door de oudere A. V. van Waterstaat in het leven geroepen beginsel, dat bij geschillen tusschen den aannemer en de directie van het werk, de aanbesteder zelf, dus de met den aannemer contracteerende partij, in hoogste instantie heeft te beslissen.

In de oude A. V. van Waterstaat, vastgesteld 12 September 1882, werd nog ter beslissing van geschillen in §475 bepaald:

„Wanneer tusschen de ingenieurs, of bij hunne afwezig„heid, tusschen de opzichters en de aannemers eenig verschil „omtrent het werk ontstaat, verblijft de uitlegging daarvan „aan de Directie, waarnaar de aannemers zich moeten ge„dragen, behoudens nader beroep op den minister."

Dienovereenkomstig was nog tot 1907 voor de bestekken der Gemeentewerken van 's-Gravenhage eene bepaling geldend van den navolgenden inhoud:

„Indien gedurende de uitvoering van het werk geschil „ontstaat tusschen den aannemer en de Directie over de

Sluiten