Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

„uitlegging van het bestek of de teekeningen, blijft de beslissing daarvan aan Burgemeester en Wethouders. De aannemer is verplicht zich aan hunne uitspraak te onderwerpen, „zonder tot hooger beroep zijn toevlucht te kunnen nemen."

Men bedenke wel de beteekenis van soortgelijke bedingen, welke enkele jaren geleden nog algemeen toepassing vonden en ook in dezen tijd nog in tal van bestekken van publieke lichamen en particulieren voorkomen.

Aanbesteder en aannemer sluiten eene, vaak technisch en juridisch zeer gecompliceerde overeenkomst, welke volkomen eenzijdig door den vertegenwoordiger en gemachtigde van één der partijen, den architect, wordt opgesteld: bestek en teekeningen.

Wanneer nu tusschen den aannemer en de gemachtigde van den aanbesteder, de directie van het werk, geschil ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst zal daaromtrent worden beslist... door de tegenpartij van den aannemer, den aanbesteder, die er natuurlijk belang bij heeft dat de aannemer in het ongelijk zal worden gesteld! Die bovendien als bouwheer meestal volkomen ondeskundig is (immers juist daarom heeft bij den bijstand van zijn architect noodig) en dus absoluut niet in staat om, zelfs al zou hij dat willen, zich een objectief en onpartijdig oordeel te vormen.

Behoeft het dan te verwonderen, dat een dergelijke geschittenbeslissing door den aanbesteder zelf in de praktijk een bloote formaliteit bleek en de bouwheer daarbij steeds de meening van zijn architect tot de zijne maakte... tenzij deze naar zijn inzicht den aannemer nog te veel ter wille was geweest!1)

Het was wel heel gemakkelijk. En deze en soortgelijke

*) Volledigheidshalve zij nog opgemerkt dat, naar de thans geldende rechtspraak, een al te zeer verongelijkte aannemer nog de kans heeft de onbillijke beslissing van den aanbesteder in procedure voor den gewonen rechter te doen vernietigen als in strijd met de goede trouw. Voor het bouwbedrijf, waarbij aan de meeste geschillen steeds een technische kwestie ten grondslag ligt, zal dit echter al evenmin baten. Mij is dan ook geen geval bekend, waarin een dergelijke actie succes opleverde.

Sluiten