Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56

in de praktijk zelfs veelal geheel zelfstandig kunnen beslissen over de regeling, welke ter beslechting van geschillen tusschen partijen zal gelden.

Moge het vorenstaande hem overtuigen dat, — waar wet en rechter, maar zeker het oordeel van een partijdigen en ondeskundigen principaal geen waarborg bieden voor een zuivere, objectieve beoordeeling van bouwkwesties, — slechts door onbeperkte toepassing van eene geschillenbeslechting door onpartijdige deskundigen voor alle verschillen, welke hetzij tusschen directie en aannemer, hetzij tusschen aanbesteder en aannemer ontstaan, eene het rechtsgevoel bevredigende regeling kan worden verkregen.

Door opneming in het bestek van de Administratieve Bepalingen „der drie vereenigingen", die van den B. N. A. of die van Prof. van der Kloes, wordt deze regeling voldoende verzekerd en is daaromtrent geen afzonderlijk beding noodig..

Heeft men tegen volledige opneming dezer Administratieve Voorschriften bezwaar, dan wordt althans de redactie van een der desbetreffende paragrafen — resp. de §§ 54 der A. A. V. drie ver., § 63 der A. A. V. B. N. A. en §§ 333—334 der A. A. V. Van der Kloes — woordelijk in het bestek overgenomen.

Werking van arbitraal vonnis en bindend advies.

In het begin van dit hoofdstuk wees ik erop dat, wanneer in de praktijk, en vooral in het bouwbedrijf sprake is van arbitrage, men daarbij scherp moet onderscheiden het vonnis van scheidsrechters — de eigenlijke rechtspraak in arbitrage — en het bindend advies, dat geen rechtspraak is, doch zijn bindende kracht ontleent aan een daaromtrent tusschen partijen gesloten overeenkomst.

Bij de vraag in hoeverre scheidsrechterlijk vonnis en bindend advies inderdaad definitief een einde maken aan den tusschen partijen gevoerden strijd, komt dit onderscheid mede tot uitdrukking.

Als algemeene regel geldt natuurlijk, dat partijen zoowel door het vonnis van scheidsrechters als door het bindend advies der deskundigen gebonden zijn.

Sluiten