Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

promis niet uitdrukkelijk als vordering was gesteld — kan een bindend advies nimmer uit hoofde van formeele verzuimen of onjuistheden worden aangevallen.

Absoluut onaantastbaar is het echter al weer evenmin; doch de aanval moet dan veeleer rusten op materieele gronden, de uitspraak zelf rakende.

Ik wees er reeds op dat het bindend advies geen executorialen titel verschaft, omdat het geen vonnis is, en dus niet zonder meer kan worden ten uitvoer gelegd. Wanneer dus de in het ongelijk gestelde partij niet vrijwilUg aan het bindend advies voldoet, moet de wederpartij hem daartoe dagvaarden, ten einde aldus een executorialen titel te verkrijgen.

Grondslag der vordering is daarbij dan natuurlijk de overeenkomst, waarbij partijen zich hadden verbonden de uitspraak der deskundigen als bindend te aanvaarden. Het bindend advies vormt mede onderdeel van deze overeenkomst tusschen partijen.

In hoeverre kan de rechter, die zich aldus het bindend advies ziet voorgelegd en daartegen door een der partijen bezwaren hoort inbrengen, op die bezwaren ingaan? M.a. w. in hoeverre is hij tot zelfstandige beoordeeling van het bindend advies in staat?

Een, vooral voor het bouwbedrijf, waarin de geschillenbeslechting thans meer en meer geschiedt door bindende adviezen, belangrijke rechtsvraag. Rechtspraak. Tot voor korten tijd gold algemeen dat, behoudens bedrog, de zaak door het bindend advies was afgedaan en den rechter omtrent strekking of inhoud daarvan geen nader onderzoek was toegelaten.

In dien zin een vonnis der R'bank Amsterdam van 9 Mei 1921, N. J. 1922 blz. 710:

„Het bindend advies is een gedeelte der tusschen partijen „gesloten overeenkomst. Het kan niet worden bestreden „als zijnde niet behoorlijk gemotiveerd of op grond dat de „leden der commissie van advies hunne bevoegdheden te „buiten zijn gegaan of omdat zij niet onpartijdig als goede „mannen uitspraak gedaan hebben."

Sluiten