Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i

„Tengevolge van de overeenkomst bindt het advies partijen, tenzij mocht blijken dat het niet voldoet aan de „eischen van goede trouw, waarmede overeenkomsten moeten „worden uitgelegd.

„Het onderzoek naar de vraag of het advies daaraan voldoet, „mag echter niet leiden tot een hernieuwde behandeling „van de zaak in haar geheelen omvang voor den rechter, „hetgeen in strijd zoude zijn met aard en strekking van het „tusschen partijen gemaakt beding."

Met opzet heb ik deze beide uitspraken wat uitvoerig geciteerd. Immers daaruit blijkt dat „onjuist" nog lang niet hetzelfde is als „onredelijk en onbillijk".

Een scherpe scheidingshjn tusschen beide begrippen is door de rechtspraak tot dusver nog niet gemaakt. De snelle evolutie, welke deze in de laatste jaren op dit punt heeft ondergaan, doet verwachten dat binnenkort daaromtrent meer zekerheid zal zijn verkregen.

Het verband, door het laatstgenoemd arrest van het Hof Den Haag gelegd tusschen de begrippen „goede trouw" en „onredelijk en onbillijk" leidt m.i. tot de conclusie, dat de gewone rechter niet bevoegd is wijziging in het bindend advies te brengen of dit onverbindend te verklaren, alleen omdat de daarin gegeven beslissing zou blijken te steunen op een onjuist deskundig inzicht.

Een verkeerde opvatting van de gekozen commissie van adviseurs, zelfs een fout door hen in hunne beslissing gemaakt, moet m.i. door partijen worden gehonoreerd, wanneer overigens de beslissing in zich zelf redelijk en billijk is, wanneer m. a. w. de conclusies door de argumenten worden gerechtvaardigd.

DE ARCHITECT ALS DIRECTIE.

„Directie" is de functie van den architect, die na goedkeuring van zijn uitvoeringsontwerp met de bouwleiding wordt belast. Ik wees er reeds op dat hij daarbij vrijwel

Sluiten