Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64

geheel eens; de genoemde invloed wordt door hem m. i. grooter geacht dan ze in werkelijkheid is.

Gunning van het werk zal als regel geschieden aan den laagsten inschrijver. Immers de bouwkosten van het werk blijven dan zoo laag mogelijk, ten voordeele van den aanbesteder.

Uitzonderingen op dezen regel komen echter in de praktijk van het "bouwbedrijf herhaaldelijk voor; de laagste inschrijver wordt dan gepasseerd en het werk aan een der hoogere inschrijvers opgedragen. Voor den betrokken laagsten inschrijver is dit hoogst pijnlijk. Immers niet alleen heeft hij dan, hoewel zijne kostenberekening de meest aannemelijke is gebleken, zich daarvoor vergeefs moeite, tijdverlies en vaak omvangrijke berekeningen getroost. Maar bovendien zal het feit dat hij werd gepasseerd hoewel hij het laagst inschreef zijne reputatie schaden, immers den indruk wekken dat hij niet betrouwbaar werd geacht, of technisch en financieel niet in staat tot uitvoering van het werk. Vrijwel steeds zal dan ook een laagste inschrijver, wanneer hij wordt voorbijgegaan en het werk aan een ander opgedragen, zich daartegen met kracht verzetten.

Heeft dit verzet rechtsgevolg? m. a. w. heeft een laagste inschrijver recht op gunning?

Men bedenke dat het stelsel van aanbesteding uiteraard in zich sluit, eenerzijds dat de aanbesteder heeft besloten tot bouwen over te gaan, anderzijds dat het kennelijk de bedoeling is van de onderlinge concurrentie der gegadigden te profiteeren om het werk voor een zoo laag mogelijke bouwsom te doen uitvoeren. Wanneer men daarnaast zich rekenschap geeft dat de inschrijvingen der gegadigden voor hen bindend zijn en zij zich daaraan niet meer kunnen onttrekken, ook al blijkt later van misrekening, dan is er zeker veel voor te zeggen ook de aanbesteding zelf te beschouwen als een bindend aanbod tot opdracht van het werk aan den laagsten inschrijver. Waaruit dan zou volgen dat de aanbesteder tot gunning aan den laagsten inschrijver is verplicht.

Sluiten