Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

Toch geloof ik niet dat dit zonder meer rechtens kan worden aanvaard. Vooreerst niet omdat — ik wees daarop reeds vroeger — het mogelijk is dat het bedrag der laagste inschrijving de door den ontwerper gemaakte kostenraming zoozeer overschrijdt, dat de bouwheer noodgedwongen van zijn bouwplannen moet afzien. Het is ondenkbaar dat hij dan toch het werk zou moeten doen uitvoeren, zoodat van een recht op gunning voor den laagsten inschrijver in zoodanig geval geen sprake kan zijn.

Bovendien zijn ook nog andere bezwaren tegen verplichte gunning denkbaar. Zoo b.v. wanneer het verschil tusschen het bedrag van den laagsten inschrijver en die zijner opvolgers, overeenstemmend met dat der kostenraming, zoo groot is dat daaruit wel moet volgen dat de laagste inschrijver ofwel een misrekening heeft gemaakt ofwel zich geen juisten indruk van het te verrichten werk heeft gevormd. Ook het belang van den aanbesteder zelf zal dan vaak mede-brengen dat hem het werk niet wordt opgedragen. Immers moeilijkheden kunnen dan tijdens den bouw toch niet uitblijven, hetzij doordat de aannemer tracht zijn schade op andere wijze, b.v. door gebruik van minderwaardig materiaal of slordige afwerking te dekken, of doordat hij tijdens de uitvoering financieel vastloopt en het werk moet in den steek laten.

Terwijl daarnaast natuurlijk gevallen kunnen voorkomen, waarbij den aannemer door den omvang van het werk of moeilijkheden der uitvoering financieel en technisch bijzonder hooge eischen worden gesteld en de laagste inschrijver niet geacht kan worden aan deze genoegzaam te voldoen.

Ik meen dat ook dat, wanneer daaromtrent in het bestek niets naders is bepaald, rechtens een verplichting van den aanbesteder tot gunning aan den laagsten inschrijver niet zonder meer kan worden verondersteld, hoe onaangenaam dit vaak voor den betrokkene ook kan zijn.

De gestelde rechtsvraag behoeft in de praktijk slechts zelden beantwoording doordat, als gevolg van toepassing der geldende algemeene voorschriften, daarvoor nagenoeg

5

Sluiten