Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

„overigens niet aan te nemen, daar de niet vakkundige aanbesteder de voorgestelde wijziging van het bestek slechts „goedkeurde in het vertrouwen op de meerdere kennis van „zijn raadsman en de aansprakelijkheid voor de gevolgen „dan ook geheel blijft voor diens rekening".

De omvang der verantwoordelijkheid van den architect Geldelijke bij de bouwleiding is dus wel zeer groot. Ook geldelijk wordt beperking zij rechtens aan geen enkele beperking gebonden. der aanspra-

Anders ook hier wederom de Algemeene Regelen; in art. 13 kelijkheid. wordt de door den architect te vergoeden schade beperkt: „tot het bedrag van het hem ter zake van het onderdeel der „opdracht, waarbij de fout is begaan, competeerende honorarium, met dien verstande dat het totaal van eventueel te „vergoeden schade nooit meer kan bedragen dan de helft „van het den architect toekomend totaal honorarium."

Ten slotte nog de opmerking, dat de actie van den aanbesteder tegen den architect-bouwleider ter zake van ontstane gebreken kan worden ingesteld binnen tien jaren na den datum van oplevering of aanvaarding van het werk.

Wettelijk is dit te beschouwen als eene niet onbelangrijke beperking dier aansprakelijkheid, aangezien rechten en verplichtingen uit overeenkomsten voortvloeiend algemeen gedurende dertig jaren na het sluiten van het contract van kracht blijven.

Art. 14 der Algemeene Regelen heeft nochtans deze wettelijke beperking nog verder doorgevoerd en daarvoor een termijn gesteld van slechts drie jaren na de uitvoering der opdracht.

De hiervoor behandelde aansprakelijkheid van den archi- In hoeverre tect betrof uitsluitend zijne rechtsverhouding tegenover den de archibouwheer, met name ten aanzien van fouten en verzuimen tect aanspratijdens de bouwleiding begaan en gebreken van het bouwwerk kelijk voor zelf tot gevolg hebbend. schade aan

Daarnaast zij nog in het kort gewezen op de mogelijkheid, derden?

Sluiten