Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

79

en goedgekeurde materialen en verdere onderdeden voor het werk, opdrachten omtrent wijzigingen in den bouw of de te verwerken hoeveelheden, opeischbaar worden van termijnen der aanneemsom enz.

Dagboek en weekrapporten moeten regelmatig, zoo mogelijk wekelijks door directie en aannemer, of hunne gemachtigden bij de dagelijksche leiding der uitvoering, worden afgeteekend. Wanneer één hunner met de gehouden aanteekeningen niet accoord gaat of daarvan aanvulling of verbetering verlangt, worde uit dien hoofde de onderteekening niet geweigerd, doch geschiede deze „onder protest" met vermelding der redenen daarvan.

Niet genoeg kan ik erop wijzen dat het nauwkeurig bijhouden van deze bescheiden in het bijzonder voor de directie van het grootste gewicht is. Het voor de hand liggend gevolg is toch dat steeds een volledig overzicht van den voortgang der werkzaamheden beschikbaar is en daardoor alle partijen wederkeerig tot een vlotte en snelle uitvoering van het werk worden gestimuleerd, eventuede tekortkomingen, welke later wellicht verstrekkende gevolgen kunnen hebben, onmiddellijk worden vastgelegd en de directie daardoor van een groot deel harer, toch reeds zware verantwoordelijkheid wordt ontlast.

Belangrijke mededeelingen of aanzeggingen door de directie aan den aannemer worden, voorzoover zij niet vatbaar zijn om in dagboek of weekrapporten te worden opgenomen, schriftelijk kenbaar* gemaakt. Zoo b.v. die betreffende de klachten over de wijze van uitvoering, onvoldoenden voortgang van het werk of ongeschikte arbeidskrachten, overschrijding der in het bestek gestelde uitvoeringstermijnen, boeteoplegging enz.

KEURING VAN BOUWSTOFFEN.

Als vaste regel geldt bij de uitvoering van elk bouwwerk „onder directie", dat de architect zich voorbehoudt die benoodigde materiden en bouwstoffen vóór de verwerking

Sluiten