Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8i

usances en daarmede bij de keuring rekening te houden. Onbillijke afkeuringen zullen dan zelden voprkomen.

Een niet minder ernstige en volkomen te billijken grief is ook, dat vaak de directie slechts bereid is de keuring te verlichten nadat de bouwstoffen op het werkterrein zijn aangevoerd, hoewel keuring aan de fabriek of opslagplaatsen van den leverancier zeer wel mogelijk was en door den aannemer was aangeboden.

Ook hierin schuilt een zekere onredelijkheid en miskenning der rechtsverhoudingen.

Vrijwel steeds zal een aannemer de benoodigde materialen en onderdeden bij leveranciers en onderaannemers bestellen „onder keur der directie". Echter is het hem in den regel niet mogelijk te bedingen, dat die keuring eerst zd geschieden nadat het materiad reeds door den leverander of onderaannemer op het werk is aangevoerd. Zoo verzetten de geldende verkoopcondities der steen- en houtleveranders en der verschillende handelaren in bouwmateriden zich vrijwel algemeen tegen een dergelijke keuring. Daaraan is immers ook voor hen te veel riciso verbonden doordat, wanneer de levering eenmad per scheepslading of wagon ter plaatse van het werk is aangevoerd, terugzending en vervanging ds gevolg van eventueele afkeuring, overliggeld van schepen enz. groote kosten doen ontstaan, welke gemakkelijk waren te vermijden wanneer de architect, met de bouwleiding belast, vóór de afzending der goederen zijn keuringseischen had bekend gemaakt. Meestd wordt dan ook door den leverancier als conditie gesteld, dat keuring zal geschieden vóór de I afzending der goederen aan de fabriek of opslagplaats. Dat in dergelijke gevdlen de aannemer in een moeilijk parket komt en, zonder eenige schuld of nalatigheid zijnerzijds, dikwijls groote schade lijdt, is duidelijk. Eenerzijds heeft hij immers dan zijn recht verwerkt om van de door de directie eerst op het werkterrein afgekeurde goederen nog acceptatie te weigeren, anderzijds blijft hij toch gehouden de ondeugdelijk geachte materiden door andere te vervangen. Ook hier zd een architect die zijn taak wel begrijpt, en

6

Sluiten