Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«4

Rechtspraak. Aldus de vaste rechtspraak hier te lande, zoo onder meer R'bank A'dam 5 Dec. 1913, opgenomen in Ned. Jurispr. 1914, blz. 137.

Zoo ook een Arrest H. R. 29 Januari 1915, opgenomen in N. J. 1915, blz. 483:

„Zonder schriftehjke bewilHging zijnerzijds is de aanbesteder niet aansprakelijk voor door den aannemer verricht „meerderwerk. Dit geldt zonder eenige beperking en daarin „komt geen verandering, ook al is de toestemming van den „aanbesteder niet onntiddellijk aan den aannemer bekend „gemaakt maar door middel van een tusschenpersoon — den „architect — te zijner kennis gebracht."

Voorts neemt de rechtspraak algemeen aan dat dit voorschrift van 1646 B.W. niet alleen geldt voor nieuwbouw, gelijk men uit de redactie zou kunnen afleiden, maar evenzeer voor verbouwing van bestaande perceelen.

Aldus Hof Arnhem 8 Mei 1923 N. J. 1923, blz. 1069 en R'bank Tiel 18 Januari 1924 N. J. 1924, blz. 1086. Volledigheidshalve zij hier echter tevens gewezen op een recent vonnis der R'bank Amsterdam van 1 Mei 1925, opgenomen in N. J. 1925, blz. 1022, waaruit een tegengestelde opvatting spreekt. De rechtbank achtte in haar genoemde beslissing art. 1646 niet op verbouwing van toepassing, omdat zij de daar gegeven regeling beschouwt als een „uitzondering op de „algemeene regelen van het bewijsrecht, welke dus zeer strikt „moet worden uitgelegd."

Ten slotte zij nog opgemerkt dat, merkwaardig overigens, de rechtspraak dit artikel niet van toepassing acht wanneer een aannemer zelf als aanbesteder optreedt, dus bij zgn. onderaanneming van gedeelten van den bouw.

Wijzigingen, door de directie bij de uitvoering dier onderdeelen gelast, moet hij dus wel den onderaannemer bijbetalen, ook al heeft hij zelf, bij gemis aan een schriftelijke opdracht, geen recht daarvan vergoeding door den principaal te vorderen.

Aldus Hof Den Haag 7 Mei 1923, W. ni55' 200 °°k ^ii Arrest H. R. van 8 Mei 1924, N. J. 1924, blz. 869 en een vonnis der R'bank Dordrecht van 28 Mei 1924, N. J. 1924, blz. 815.

Sluiten