Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

dus niet te geschieden. Hoogstens' ontvangt deze, buiten den aanbesteder om, eene provisie van den leverancier, waarvoor hij deze bij de uitvoering zoo noodig medewerking en eventueel hulp door zijne werklieden verleent.

Wordt echter de aannemer bij de overeenkomst met den leverancier betrokken en hem b.v. opgedragen dezen namens den aanbesteder te betalen, dan wordt de stelpost m.i. een verrekenpost, zal van het uit dien hoofde meer of minder betaalde, zoomede van in verband daarmede door den aannemer verleende bemoeiingen of gemaakte kosten, verrekening moeten geschieden en kan deze op de gebruikelijke vergoeding ad 10 % van het totaal bedrag aanspraak maken.

Dat het bij de afrekening vaak van belang is welk standpunt ter zake van deze zgn. „bestekposten" wordt ingenomen, zal menig architect uit ervaring bekend zijn.

IN GEBREKE BLIJVEN VAN DEN AANNEMER. OPROEPING VAN BOUWBORGEN.

Bij de uitvoering van een werk zijn tijdens den bouw natuurlijk talrijke gevallen van wanprestatie van den aannemer denkbaar, ik kan daarover hier niet uitweiden.

Met in gebreke blijven wordt ten deze dan ook slechts bedoeld het neerleggen en stopzetten van het werk; in den regel zal de financieele onmacht van den aannemer daarvan de oorzaak zijn.

De directie heeft in zoodanig geval tot taak terstond voor behoorlijke inverzuimstelling zorg te dragen met sommatie om binnen redelijken termijn het werk te hervatten en onder voorbehoud van des aanbesteders recht op vergoeding der door de wanprestatie te lijden schade. Werking van Men vermijde vooral den aannemer zonder behoorlijke art. 1647 B.W. sommatie en alleen op grond van de stillegging of andere wanprestatie den verderen toegang tot het werk te weigeren. Immers daardoor ontstaat het gevaar dat de aannemer, met een beroep op het bepaalde in art. 1647 B. W. deze

Sluiten