Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

96

Daarbij rijst dan de vraag of de goedkeuring van het werk door den architect zonder beteekenis is, dan wel de principaal daardoor tot uitbetaling wordt verplicht. Ook dit raakt de bevoegdheid van den architect.

In tegenstelling met hetgeen ik hiervóren omtrent de wettelijke onbevoegdheid van den architect ter zake van meerderwerk-opdrachten opmerkte, geldt ten aanzien van de oplevering van het werk, dat de architect den aanbesteder volkomen vervangt en deze door zijne beslissing gebonden is. De aanbesteder kan dus, als de architect het werk voltooid acht, niet met succes de aanvaarding weigeren. Hij is evenzeer verplicht de aanneemsom te voldoen.

Wanneer blijkt dat het opleveringscertificaat ten onrechte door den architect was afgegeven, blijft deze ter zake daarvan tegenover den aanbesteder verantwoordelijk. De aannemer kan echter, met dit certificaat gewapend, terecht uitbetaling der aanneemsom, althans van den opleveringstermijn vorderen.

Aldus algemeen de rechtspraak der laatste jaren. Zoo onder meer twee arresten van het Gerechtshof te Arnhem resp. van 16 Juü 1914 — N. J. 1916, blz. 193 — en van 9 Mei 1916 — N. J. 1916, blz. 1220. Rechtspraak. Aldus ook een vonnis der R'bank Winschoten van 19 Maart 1919 — N. J. 1920, blz. 172, — en twee vrij recente beslissingen resp. der R'bank te Groningen van 9 Mei 1924 —■ W. 11263. — en van de R'bank te Almelo van 25 Febr. 1925 — W. 11557.

Tijdens den onderhoudstermijn, in den regel 4 k 6 maanden na den datum der oplevering, is de aannemer verplicht voorkomende kleine gebreken te doen herstellen. Het is daarbij in het algemeen niet zijn taak deze zelf op te sporen. De mededeeling van noodzakelijke herstellingen geschiedt door den aanbesteder, die inmiddels het gebouw heeft betrokken, ofwel door de directie bij van tijd tot tijd te verstrekken lijsten. Ook hierbij geldt dat, in geval van meeningsverscbil tusschen architect en aanbesteder over de vraag welke herstellingen kunnen worden gevorderd, de zienswijze van den architect ook voor den principaal bindend is.

Sluiten