is toegevoegd aan je favorieten.

Onze Roomsche reis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VOORGESCHIEDENIS

9

reldoproep en de plechtige sluitingsfeesten van het «Aloysiusjaar 1926» te Rome bijwonen en medevieren I... Eenieder, die dit feit weet te bezien vanuit het hoogere geestelijke gezichtspunt des Pausen — het éénig ware I — zal zich over dit resultaat van harte verheugen.

«Verrassend was de spontane beantwoording van 's Pausen oproep : 12 man binnen de 24 uur I mooier kan het haast niet. «Met vreugde constateeren wij ook bij de vele katholieke Ouders, die hun zonen niet konden laten deelnemen aan deze «bedevaart» : het klare besef der beteekenis van 's Pausen oproep en hun levendige instemming daarmede.

«Hulde bijzonder aan hen, die, wat zij wel honden ook hebbest gedaan: door n.L met terzijdestelling van louter menschelijke overwegingen, zich in den geest des geloofs metterdaad op het hooge standpunt des Pausen te plaatsen en zich, in goed vertrouwen op zijn verheven inzicht en beleid, daaraan gewonnen te geven.

«Moge de goede God, op voorspraak van den grooten Jeugdpatroon St. Aloysius, het offer voor hun kind gebracht, rijkelijk zegenen. Onzerzijds zal het aan medewerking daartoe zeker in geen enkel opzicht ontbreken. Daarom juist ook zien wij ons verplicht, tot bevordering eener zoo volmaakt mogelijke organisatie van heel deze «bedevaart»: de gelegenheid tot deelname na Donderdag te sluiten.»

Intusschen was het getal 15 bij het verschijnen van dit artikel reeds tot 18 geklommen, terwijl het met 25 sloot. Toen begon de voorbereiding.

Gedurende de nog restende weken werden wekelijks — eerst een en, later, toen dit te weinig bleek, twee — lichtbeeldenvoordrachten gehouden, gedeeltelijk in de Rijkskweekschool, gedeeltelijk bij de Eerw. Zusters Ursulinen. We zijn nóg dankbaar voor die welwillende medewerking! Luzern, Milaan, Rome, Florence en Assisi werden in beeld bezocht, en met alles wat we zouden bezoeken, verklaard en besproken. Zoo waren we reiskundig voorbereid. De geestelijke voorbereiding hield daarmee gelijken tred, en op Zondag 26 Dec, den 2en Kerstdag, waren alle Maastricht-