Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder enz.

Op grond nu van de Evangelische berichten moet aangenomen worden, dat er een niet gering onderscheid bestaat tusschen Petrus en de andere Apostelen voor wat betreft de mate van ontwikkelde aktiviteit in het verkeer met Jezus en het levendig deelnemen aan alles wat omging in den kring.

De weinige gelegenheden, waarbij de overige Apostelen acte de' présence geven, zijn te tellen. Hoogst zelden treffen wij berichten aan, waarin zij met name genoemd worden. Enkelen worden alleen bij name genoemd in de Apostellijsten; overigens schijnen zij niet te bestaan. Van anderen, zoo b.v. van Filippus, van Andreas, van Thomas, van Nathanaël vinden wij bij hooge uitzondering een luttele vraag of eenvoudige opmerking vermeld.

Geheel anders is dit met Simon Petrus. Telkens vinden we berichten, waarin Petrus aktief optreedt en de voorvallen en gelegenheden, waarbij deze Apostel sprekend wordt ingevoerd, zijn zóó veelvuldig, dat men gerust zeggen kan, dat de ontwikkeling van het Evangelisch bedrijf zich voor een groot gedeelte voltrekt met Petrus als medewerker.

Gevraagd kan nu worden of de Evangelisten, op wier berichten wij aangewezen zijn, ons hierin een juist beeld geven dan wel of zij onbedoeld in zekere eenzijdigheid vervallen zijn.

Het schijnt dan minder juist om aan te nemen, dat de Evangelisten door hun veelvuldige berichten over Petrus en hun sobere berichtgeving over de andere Apostelen, een niet met de werkelijkheid overeenkomende voorstelling van zaken zouden gegeven hebben. Het komt veel meer overeen met den eerbied, dien wij aan de H. Schrift als voertuig der openbaring verschuldigd zijn, om aan te nemen, dat inderdaad de Evangelisten een juiste voorstelling geven en dat de

10

Sluiten