Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 10 —

Ten opzichte der drankzucht hebben wij het dus in onze macht den nadeeligen invloed van het alcoholisme der ouders te verminderen door de kinderen in geheelonthouding op te voeden.

Van veel meer gewicht is echter de vraag: Wat zijn de lichamelijke nadeelen, die een kind ondervindt van het alcoholisme der ouders? Het antwoord, dat hierop gegeven moet worden, zal een ieder met schrik en afschuw voor den alcohol vervullen.

Reeds in de grijze oudheid werd den menschen voorgehouden, dat, wilde men een geslacht, waarop men trotsch kon zijn, men in de dagen, welke aan de echtelijke gemeenschap gewijd waren, zich moest onthouden van alcoholhoudende dranken. In sommige plaatsen, zooals Carthago, was dit zelfs bij de wet geboden. De ouden wantrouwden namelijk de kinderen die in een oogenblik van dronkenschap huns vaders verwekt waren. En zij hadden gelijk!

Uit talrijke onderzoekingen is gebleken, dat alcohol door man of vrouw genomen, behalve op de andere organen van het lichaam, ook nadeelig werkt op de geslachtsorganen.

Logisch redeneerende, moet men van zelf tot de overtuiging komen, dat dan ook hetgeen door deze organen ter wereld gebracht zal worden, in zijn wezen die nadeelige gevolgen van den alcohol heeft moeten ondervinden. Immers uit minderwaardige organen kan slechts een minderwaardig product ontstaan! En het bewijs?

Volgens de onderzoekingen van Legrain.Sc hwe i s h ö fer en vele anderen heeft een geregeld gebruik van alcoholische dranken door de ouders, zelfs in kleine hoeveelheden, reeds een zoodanige werking, dat onvruchtbaarheid, talrijke miskramen, ontijdige geboorten en doodgeborenen er het gevolg van zijn en vele van de kinderen, uit deze ouders geboren, bereiken den volwassen leeftijd niet!

Maar niet alleen door de verandering in de geslachtsorganen, welke verandering onder invloed van een geregeld alcoholgebruik ontstaat, worden de kinderen reeds vóór de geboorte tot een minderwaardig wezen gevormd, ook door het gebruik van alcoholhoudende dranken door

Sluiten