is toegevoegd aan je favorieten.

Verslag van het congres voor alcoholbestrijding bij het snelverkeer gehouden te Utrecht op 16 juni 1926

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioe het opnemen van bepalingen in de arbeidscontracten, waarin het gebruik van alcoholhoudende dranken tijdens de diensturen wordt verboden;

ne. de voorgeschiedenis van sollicitanten nopens alcoholgebruik bij aanstelling op redelijke wijze in aanmerking te nemen (wellicht bij een in te stellen geneeskundige en zielkundige keuring) en het oefenen of doen oefenen van een humaan toezicht (wellicht bij in te stellen periodieke herkeuringen) op het gebruiken van alcoholhoudenden drank vóór het besturen of tusschen twee kort op elkaar volgende periodes, waarin het motorrijtuig bestuurd moet ' worden;

12e. de propaganda-maatregelen van de drankbestrijders te steunen door bijv. in de garage's platen, wandcartons, enz: op te hangen, lectuur aan het personeel uit te reiken, enz.;

C: REGEERING, PROV. EN STED. BESTUREN.

13e. In concessie-voorwaarden-kunnen het alcoholgebruik inperkende bepalingen en min of meer sociale voorschriften worden geëischt;

14e. Algemeene maatregelen van bestuur en verordeningen kunnen worden uitgevaardigd, waarin dergelijke bepalingen zijn verwerkt en waarin wellicht aan de uitgifte van een rijbewijs en aan het gebruik der wagens bijzondere voorwaarden kunnen worden gesteld;

15e. De Regeering kan de Provinciën en de Provinciën kunnen de Gemeenten opwekken haar aandacht aan het tot stand komen van dergelijke verordeningen te wijden;

D. PUBLIEK.

16e. het publiek moet opgewekt worden van de diensten van een chauffeur, die gewend is alcohol te gebruiken of die kennelijk alcohol gebruikt heeft, geen gebruik te maken;

17e. het publiek moet op het gevaar gewezen worden van het aanbieden aan chauffeurs yan alcoholhoudenden drank, ook met het oog op de nawerking van alcohol op hersenen en zenuwen; op de strafbepalingen, welke op den chauffeur, die een ongeval veroorzaakt, toegepast kunnen worden, kan hierbij tevens gewezen worden.

SLOTOPMERKINGEN.

Er worde een congres1) belegd, waar het vraagstuk „Alcoholbestrijdimg en Snelverkeer" door eenige referenten van verschillende zijden kan worden bekeken ter toelichting van het werkplan en waar conclusie's2) kunnen worden vastgesteld.

Tot dit congres worden uitgenoodigd vertegenwoordigers van de verschillende „partijen"..

Ter toetsing van het door de Commissie samengestelde ontwerp-werkplan is vooraf eene conferentie3) met de genoemde vertegenwoordigers

1) Congres van 16 Juni 1926 te Utrecht.

s) Zie de resolutie's op bladzijden 70 en 71.

3) Deze had plaats op 31 October 1925 te Utrecht. (Notulen zijn, op aanvrage, tot een beperkt aantal voor belangstellenden te bekomen).

— 7 —