Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tend doel. Geen twistvraag, geen geschil werd vernomen, — allen deden hun uiterste best, om het doel van deze alliantie tot een voor allen goed en bevredigend resultaat te brengen.

De filosofie sprak tot den godsdienst: „Wij behooren bg elkander, want wij hebben één zelfde streven, één zelfde doel, wij zoeken beiden God!"

Van alle beschaafde landen der wereld, van noord en zuid, van oost en west waren de vertegenwoordigers samen gestroomd, om het groote godsdienst-vraagstuk op te lossen.

Het derde punt op het programma zeide het in korte bewoordingen: „De vriendschappeUjke betrekkingen, die er feitelijk tusschen de verschillende godsdienstgenootschappen moeten bestaan." Dit thema hield het congres den geheelen Dinsdagavond en den daarop volgenden Woensdag bezig, — de sprekers wilden om beurten bewijzen, dat zulke betrekkingen zouden kunnen bestaan; dat een algeheele verbroedering der beschaafde volken op grond der moderne godsdienstige opvattingen en daden, niet in het rijk der onmogelijkheden thuis behoorde.

Daarom kwamen in deze dagen niet alleen roomschen, protestanten, orthodoxen en modernen aan het woord, — vertegenwoordigers van alle landen in Oost en West evenzeer, en daarom had het voor een oppervlakkig toeschouwer allen schijn, alsof het zeer goed mogelijk zou zijn een dergelijke algeheele verbroedering tot stand te brengen.

De vooruitstrevende partij der protestanten en die der niet-christelijke godsdiensten reikten elkaar de broederhand op grond van den ondogmatischen godsdienst der edele naastenliefde. Doch de hoofdzaak ontbrak. Want naast den oprechten wil, naast het eerlijk zoeken

8

Sluiten