Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen ondanks een kreupelheid, die iederen stap bemoeilijkte als moest hij een ruk geven aan een keten. Er was iets hards en ongenaakbaars in zijn gelaat en hij was zóó stijf en grijs, dat ik hem voor een oud man hield en zeer verbaasd was, toen ik hoorde, dat hij niet ouder was dan twee-en-vijftig. Dit werd mij verteld door Harmon Gow, die in den tijd, dat er nog geen trams waren, een diligence-dienst tusschen Bettsbridge en Starkfield onderhield en de kroniek van iedere familie aan dien weg kende.

„Hij heeft er nadat hij die „botsing" gehad heeft, altijd zoo uitgezien en dat is nu komende Februari vier-en-twintig jaar geleden," vertelde Harmon, terwijl bij telkens even ophield, om zich de feiten in het geheugen terug te roepen.

De botsing - zoo hoorde ik van denzelfden Harmon - had niet alleen die roode snede over Ethan Frome's voorhoofd gekorven, maar ook zijn rechterzijde zóó krom en scheef gemaakt, dat de enkele stappen van zijn buggy naar het postkantoor hem zichtbaar moeite kostten. Hij placht dagelijks omstreeks twaalf uur van zijn hoeve te komen en daar dit het uur was, dat ik zelf ook altijd mijn post ging halen, passeerde ik hem dikwijls in de hall of stond ik naast hem, terwijl hij wachtte op de bewegingen van de hand, die achter het loketje de „mail" distribueerde. Het viel mij op, dat hij, hoewel hij zoo geregeld kwam, bijna

2

Sluiten