is toegevoegd aan je favorieten.

De vrije- en de gereglementeerde-gymnastiek (zonder werktuigen) voor de lagere school

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorbericht.

v

jaar neme men dit, een volgend jaar kieze men wat anders, in ons Handboek voor dienzelfden leeftijd gegeven; dit heeft o. a. betrekking op de figuur-oefeningen, die ter afwisseling met andere oefeningen kunnen dienen.

Wij hopen, dat dit Handboek, waaraan de uitgever moeiten noch kosten heeft gespaard, een gewenscht onthaal moge ten deel vallen, en houden ons gaarne voor welwillende op- en aanmerkingen van Collega's aanbevolen.

Maastricht, November 1910. W. H. NIJSTEN.

VOOR DEN TWEEDEN DRUK.

Deze tweede is, zooals het titelblad aangeeft, een herziene en vermeerderde druk. Wij hebben ons best gedaan, zoo kort en zoo helder mogelijk te zijn, en de wijzigingen en veranderingen, die bij vergelijking met den eersten druk kunnen blijken, zijn een gevolg van het streven naar kortheid en beknoptheid. Overigens is het ons een genoegen, dat deze tweede druk zoo spoedig mocht verschijnen na den eersten; voor ons een aangenaam bewijs, dat onze Handleiding haar weg in de schoolwereld gevonden heeft.

Maastricht, December 1912. W. H. NIJSTEN.

VOOR DEN DERDEN DRUK.

Deze derde druk heeft eenige belangrijke wijzigingen ondergaan. Door een andere groepeering en verdeeling der richtingen is het mogelijk geworden de in de gymnastiek voorkomende oefeningen nauwkeurig te bepalen.

Sommige definities zijn eenigszins gewijzigd, zoodat deze theorie met die van de volledige gymnastiek in volkomen overeenstemming is.

De bal-oefeningen, waarvan een overzicht over de 6 leerjaren is gegeven, zijn ondergebracht bij de vrije-gymnastiek.

Aan de spelen zijn eenige andere toegevoegd, en voor elk spel is aangegeven, bij welke temperatuur het te beoefenen is.

Overigens is deze druk geheel aan de vorige gelijk.

Wij betuigen onzen dank aan allen, die, hetzij mondeling hetzij schriftehjk, blijk gaven van mstemming met dezen onzen arbeid en dit Handboek wel wilden aanbevelen.

Moge deze Handleiding op haar derde reis door ons. land de sympathie hebben van veel onderwijzers en gymnastiek-leeraren, opdat tleze, oorspronkelijk Nederlandsche, nieuwe methode van het gymnastiek-onderwijs in het belang van de jeugd ruime toepassing vinde.

's-Hertogenbosch, November 1916. W. H. NIJSTEN.