Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

TER INLEIDING

Henri Wilhelm Philip Elise van den Beroh van Eysinqa werd te 's-Gravenhage 9 Aug. 1868 geboren als zoon van den reeds in 1876 als ministerieel ambtenaar op 36-jarigen leeftijd overleden M. H. Ph. v. d. B. v. E. en Ida Catharina Wilhelmina Roorda van Eysinga. Vader kwam voort uit een bekrompen orthodox milieu, ofschoon hij zelf onder leiding van den bekenden Dr. J. H. Gunning Jr. tot vrijere, zgn. ethische opvattingen gekomen is. Moeder was eene dochter van den Oriëntalist Prof. Dr. Philippus Pieter Roorda van Eysinga, wiens halfbroeders: de predikant Sytze F. W. en de Oost-Indische Ingenieur Sicco E. W. eveneens vermaardheid hebben gekregen; de eerste in moderne kringen om zijne zeldzame welsprekendheid en stijlgaven, de laatste om zijn rechtvaardigheidsbesef, dat hem, evenals zijn vriend Multatuli, zijn carrière in Indië heeft gekost. Veel in mijns broeders karakter herinnerde ons telkens aan wat wij aangaande moeders Oom Sicco hadden gehoord en gelezen; Sicco R. v. E. is de „Sentot" van den Vloekzang achter Max Havelaar, hij is de man ook van de briefwisseling met Eduard Douwes Dekker (door diens weduwe bij W. Versluis, Amst. 1907 uitgegeven), waaruit men zijne zachtheid en teederheid leert bewonderen. Onze moeder gaf een jaar na de ge-

Sluiten