Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12

doen, wanneer deze — mits wetenschappelijk toegepast — productief gemaakt kunnen worden voor het goede. Deze onwetenschappelijke houding is niet enkel eigen aan revolutionnaire partijen. Er heerscht minstens evenveel, zoo niet meer, onwetendheid omtrent het proces van sociale groei onder de* conservatieve partijen, die door hun nuttelooze pogingen om de sociale verandering van onze dagen tegen te houden en tot staan te brengen, enkel de revolutionnaire elementen versterken. Zij herinneren ons — om Mazzini's woorden te gebruiken — aan een koe, die staande op de spoorbaan, den naderenden sneltrein niet opmerkt. Zij, die de voortgaande sociale krachten trachten te onderdrukken, veroorzaken ontploffingen, waarvan zij zelf de eerste slachtoffers worden. Stoom te verhinderen een uitweg te vinden, is even gevaarlijk als deze in het wilde te laten ontsnappen. De eenige verstandige methode is: de stoom in een machine te leiden en ze zoodoende productief te maken.

De Formuleering In.onzen h het probleem dus als volgt: Er van het probleem.

grijpt een wereldverandering plaats. De menschheid is een sociale orde ontgroeid, welke in het verleden geschikt voor haar was, en is een nieuwe phase in haar evolutie binnengetreden. Maar het nieuwe leven heeft nog geen met zijn aard overeenkomstige uitdrukking gevonden in een nieuwe sociale organisatie. Het gevolg hiervan is spanning in iedere natie en tusschen de naties onderling, die oorlog en revolutie veroorzaakt, indien ze met tijdig opgeheven wordt. Zij kan enkel opgeheven worden door de eensgezinde actie van hen, die de groote verandering begrijpen, welke zich voltrekt en in wie persoonlijk eveneens die verandering tot stand gekomen is; die bereid en in staat zijn om het groote werk van den weder-opbouw der wereld te verrichten. Maar wie zijn zij en hoe kunnen ze gevonden worden? De Bouwers van Zï} zi^? .kinderen va" de nieuwe wereld, die jongens de Nieuwe Wereld. en meisjes, mannen en vrouwen, die behooren tot de . .. nieuwe orde op grond van het leven, dat in hen is.

Zij zijn de ware idealisten van alle rassen en naties, zij, die boven hun eigen kleine bestaan uitgestegen en in aanraking gekomen zijn met dat grootere Leven, waarin allen één zijn. Zij alleen hebben recht op den naam van „idealist"; in de aanraking met dat grootere Leven worden „idealen" geboren. „Idealen" zijn geen vage, onmogelijke droomen of persoonlijke wenschen, het zijn machtige, stuwende krachten, die den mensch van binnen uit voortdrijven en hem vormen tot meer dan mensch.

Wie zijn Idealisten? Pe Realist kan enkel herkend worden aan zijn houding in het leven, aan de beweegredenen, die hem leiden. Hij bezit de wil om zijn naasten te dienen, de wil om het leven van den geest te leven inplaats van slaaf te zijn van

Sluiten