Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

in zijn oogen is iets dat eerbied afdwingt.. . ontzag inboezemt.

Met groote voorkómendheid, met een beleefdheid als ware de oude een hoogedelmogende zelf. . . vraagt de bode \£at er van zijn verlangen is ...

— Wil u effe an meneer ter Hall zegge, dat ik d'r ben, zegt de bezoeker, zijn jas losknoopend... Wederom klinkt een geheimzinnig, eigenaardig gerinkel, van onder |' ;t kleedingstuk.

Wat drommels... wat zou ie toch bij zich hebben, denkt de bode.. . doch ziet, wat is dat ? Welke wonderlijke metamorfose heeft mijn reiziger ondergaan ? Zijn beregende jas heeft hij uitgetrokken, en... het geheim van het metaalgeklingel is daarmede tevens opgelost. Nooit tevoren heeft de bode dezen man gezien en toch weet hij nu wie voor hem staat. Met een blik vol vereering en bewondering kijkt hij den ouden man aan ...

Wat wonderlijks is er dan gebeurd, heeft de oude soms zijn naam op zijn jasje geschreven, of heeft hij den bode een visitekaartje overhandigd, waarop vele adelijke titels voorkomen ? ... Niets van dit alles, o lezer . .. Eenvoudig, vroolijk, zeemansachtig-joviaal staat daar nog de oude".. alleen zijn overjas heeft hij uitgetrokken, dat gewichtige feit vertelde ik u reeds, hij staat daar nu in een blauw laken colbertje zooals tal van zeevarenden dragen. Maar dit was volstrekt nog geen reden voor den bode, om dien man te kennen en zeer zeker niet, om hem met zoo'n diepe vereering aan te kijken. Dat eenvoudige visschers-colbertje echter, schitterde fel van gouden zware medailles... het waren geen medailles zooals zoovelen droegen ... geen nietszeggende prullen, die tal van staatshoofden conventioneel over de hoofden van hun onderdanen doen regenen, geen lintjes van inferieure kwaliteit, deze soort medailles waren het niet... daaraan was de bode gewoon, half den Haeg liep verwaand met zoo'n lintje in 't knoopsgat, het waren ook geen oorlogsmedailles, die verdiend waren in heeten strijd, waarin men medemenschen het leven benam, er kleefde geen bloed aan... neen, de medailles die deze man op de borst droeg, spraken heel andere taal. Ze spraken alle van menschenmin, broederliefde, opofferingsgezindheid, volharding . .. Deze medailles vertegenwoordigden tallooze menschenlevens ...

Sluiten