Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kern een eigenaardigen, eenigszins op een dubbele T gelijkenden vorm, waaraan het anker den naam van dubbelT-anker ontleent.

Aan gezien de krachtlijnen bij wenteling van het anker tusschen de magneetpolen het ijzer van de kern in voortdurend wisselende richting doorloopen, zullen er, indien deze kern uit massief ijzer vervaardigd wordt, wervelstroomen in het ijzer van het anker optreden. Om deze te vermijden, bouwt men de ankerkern gewoonlijk uit dunne plaatjes ijzerblik op, zooals in figuur 3 C is afgebeeld. Het complete anker met wikkeling vindt men in figuur 3 B afgebeeld

Het is niet noodzakelijk, dat voor de stroomafname, zooals in figuur 1, twee afzonderlijke sleepringen worden aangebracht. Het is voldoende, indien men het eene uiteinde van de wikkeling met de massa verbindt en het andere uiteinde een afzonderlijken sleepring geeft. De stroom kan in dit geval via de lagertappen zijn weg naar de massa vinden en wordt van hier, door de eveneens eenpolig met de massa verbonden lamp, door een geïsoleerden geleidraad naar den op den sleep ring sleependen borstel teruggeleid. Men bespaart hierdoor een tweeden sleepring, terwijl slechts een enkele geleidraad noodig is, zoodat op deze wijze een aanmerkelijke ver-eenvoudiging verkregen wordt. Men gebruikt dan ook gewoonlijk slechts één enkele sleepring, zooals dat trouwens ook bij het in figuur 3 B afgebeelde anker het geval is.

Laat men nu een dergelijk dubbel-T-anker tusschen de polen van een permanenten magneet draaien, zie figuur 4, dan heeft men een dynamo in zijn eenvoudigsten vorm. Hoewel een dergelijke dynamo natuurlijk slechts wisselstroom levert, kan deze toch zeer goed voor de voeding van een kleine gloeilamp benut worden. Inderdaad worden dergelijke kleine wisselstroomdynamo's, die, wat constructie betreft, geheel met het in figuur 4 afgebeelde type overeen komen, doch alleen om het binnendringen van stof en vuil te voorkomen geheel ingekapseld zijn, veelvuldig voor de verlichting van rijwielen gebruikt. De aandrijving van den dynamo geschiedt in dit geval door middel van een kleine, tegen den rijwielband loopende poelie, zie figuur 5.

Ook voor motorrijwiel-verlichting kunnen dergelijke dynamo's — natuurlijk in wat zwaardere uitvoering — zeer

10

10

Sluiten