Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

welvaart en welbehagen terugbeloofd, wanneer men maar zorgen wil, dat niet zooveel gretige monden aanspraak maken op een deel van den voorraad.

De liberale school gaat voort met het formuleeren en propageeren harer Economische Wetten. Als in een laatsten kamp om eene bijna over geheel de linie verloren gaande overwinning, brengt zij die wetten met verjongd élan in het gevecht, om alles te overstemmen, wat niet met haar instemt.

En uit de studeerkamer, van den katheder der geleerden vloeit de overtuiging, dat de menschen elkander in den weg staan of spoedig zullen staan, naar de rangen dergenen, die er simplistische conclusies uit zullen trekken, zonder wetenschappelijke reserve, en die ze zullen gaan brengen in praktijk.

Het wordt eene epidemie, die is aangewezen, om de rangen der beschaafde volken te decimeeren, en erger.

Intusschen dreigt het weerstandsvermogen der volken tegen deze bacil steeds meer te verslappen.

Wanneer men in dit vraagstuk niets anders vinden kan dan Brentano's Konkurrenz der Genüsse, — wanneer men het uitsluitend materialistisch opvat, — wanneer ethische motieven niet tot gelding komen, dan zal beschaafd Europa steeds verder wegtuimelen naar den afgrond der vernietiging.

Laat men het geweten zwijgen, — schakelt men de remmende werking der Natuurwet uit, — doet men het menschdom het vertrouwen verliezen op een zorgende Voorzienigheid, — geeft men het alléén Economische Wetten voor brood, dan zullen weelde, en gemak- en gezotzucht en koele berekening richtsnoer worden van het menschelijk handelen.

Reeds gaat in Nederland het geboortecijfer op schrikbarende wijze terug, en (— Mr. Methorst wees daar reeds op—) ons nog beduidend overschot is niet het gevolg van het hooge geboortecijfer, maar van een bijna niet geëvenaard léég sterftecijfer! De curve der geboorten zakt snel in de richting van die der sterfte, welke op hare beurt niet veel meer dalen kan. ..Wanneer zullen die twee elkander vinden? Zal de dood ook bij ons volk eenmaal een even grooten oogst, een grootere wellicht, binnenhalen dan het leven ? Zal ook het Nederlandsche volk eenmaal wonen in een doode stad, zonder uitborrelend leven, zonder vooruitgang, zonder energie ? Zal onze beschaving den geheelen weg afleggen, waarlangs die van Griekenland en Rome naar haar ondergang snelden ? Zal eenmaal de Nederlandsche stam te zien geven, wat prof. Fahlbeck noemt Le spectacle tragique d'un peuple supérieur en d'une civilisation avancée, succombant sous la barbar ie?

Mochten wij aan de propagandisten, wetenschappelijke en andere, van geboorte-beperking, aan de ongeluksprofeten, die vermanend den vinger heffen tegen de vruchtbare gezinnen en

Sluiten