is toegevoegd aan uw favorieten.

De pauselijke almanak

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3

„Papa" (= „Paus") kon alleen voor zeer beleefd en zeer eerbiedig gegolden hebben; want het woord was toen nog niet verbonden aan vastgestelde gezagspositie, het was nog geen rangtitel, doch slechts een woord van eerbied en waardeering. Toendertijd noemde men den bisschop van Constantinopel, dien van Alexandrië en heel wat anderen ook papa, paus, vader. De uitsluitende beteekenis, waarin we tegenwoordig het woord „paus" opvatten, is eerst tot stand gekomen tegen de 8ste eeuw. Men levert geschiedvervalsching, wanneer men al de oude bisschoppen van Rome zoomaar eventjes „paus" noemt en aan dat woord de beteekenis verbindt, die het tegenwoordig heeft.

2 Januari 1481. Uitvaardiging van het eerste bevelschrift van de paters Dominicanen, die zich als inquisiteurs te Sevilla hadden ingericht. Om te ondervangen, dat de Marrano's*) {= gedoopte Mooren) allen wegvluchtten, bevalen zij, op straffe van de meest strenge sancties, dat alle leenheeren van het koninkrijk de vluchtelingen moesten gevangen nemen, ze onder gewapend geleide naar Sevilla zenden en beslag moesten leggen op hunne goederen.

Opdat er geen twijfel zou bestaan omtrent de rechtmatige afkomst van hun volmacht, plaatsten deze doemwaardige monnikken op de poort van den Triana-burcht, waar zij hunne slachtoffers opeenhoopten, het opschrift: „Het Heilige Ambt

„der Inquisitie heeft zijne werkzaamheden aangevangen te

„Sevilla in het jaar 1481, onder het pausschap van Sixtus IV, „die de machtiging daartoe heeft verleend, en onder het bestuur „van Ferdm'and V en Isabella, die deze machtiging hebben aangevraagd".

Krachtens deze pauselijke volmacht, hadden zij vier dagen later al 6 menschen verbrand. Op 26 Maart gingen er 17 anderen. De volgende maand bracht er nog meer naar den brandstapel. Toen men 4 November telde, waren er, alleen te Sevilla reeds 298 Marrano's op den brandstapel omgebracht.

Voor het gansche jaar 1481 schat de jezuïet Mariana het getal verbrande menschen, alleen voor het koninkrijk Castilië, op twee duizend. Bij zooveel werk is het te begrijpen, dat paus Sixtus IV aan de eerste twee inquisiteurs een zevental toevoegde, die hij, zonder Ferdinand en Isabella om raad te vragen, op eigen gezag benoemde en uitzond. Het waren Dominicaner-monnikken weer. Onder hen komt voor het eerst de naam van Thomas de Torquemada, welke pater, spoedig daarna algemeen inquisiteur geworden, in 18 jaren 10.000 menschen liet verbranden en 100.000 „gematigdere" vonnissen deed vellen; hetgeen geschiedkundig vaststaat.*)

3 Januari 964. Talrijke terechtstellingen in Rome op bevel

* Dit woord vinden wij nog terug in het lied van Berg-op-Zoom: „Hoort de Spaensche trommels slaan, Hoort Marraen's trompetten! "