Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdstuk hebt gewijd aan de vakbibliotheken. Het ware immers te wenschen dat, in of naast iedere openbare boekerij, eene afdeeling gevormd werde van vakwerken in den breeden zin van het woord, 't is te zeggen niet alleen boeken die handelen over stielen of ambachten, maar werken over wetenschap, kunst, letteren, techniek, enz. Onze arbeiders hebben al te weinig gelegenheid om zich in hun vak te volmaken en om er oordeelkundige begrippen van op te doen : zij moeten zich tot hoogerstaande vakmannen kunnen opwerken door het verwerven van algemeene kennissen, die hunnen smaak zullen vormen en het peil hunner verstandelijke ontwikkeling verhoogen. De practische toepassing daarvan zal zich in de voortbrengst van hunnen arbeid duidelijk veropenbaren. Vakboekerijen en vakscholen zijn in onze nieuwe maatschappij .onontbeerlijk als brood.

Laat ieder van ons bijdragen in de maat onzer krachten r zooals gij het thans doet, opdat zij in groot getal tot stand komen en laat ons hopen dat vooral de werkende klassen er zullen van gebruik maken. Tegenover diegenen welke ze verwaarloozen zal, tusschen de arbeiders zelf, eene ware aristocratie ontstaan van keurarbeiders (aristoi : de beste) die alleen in den strijd voor het bestaan zullen overwinnen.

Uw boek ga dus de wereld in. Het weze een baanbreker, tevens een gids en een vriend voor de menschen van goeden wil, die het schoone werk der openbare boekerijen ter herte nemen.

Verkleefd, Jozef Verachtert.

Sluiten