is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I

DE PARTIJEN

Proces. Nu overgaande tot de schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht, mogen wij het begrip „proces" als voldoende bekend aannemen. Wij stellen ons hier met een algemeene omschrijving tevreden en zeggen, dat een proces bestaat in een rechtsstrijd, waarvan de beslissing aan den rechter is opgedragen.

Burgerlijk- en ander procesrecht. Men bedoelt dan een strijd over het burgerlijk recht; waarbij, om elk misverstand uit te sluiten, het woord „burgerlijk" meestal, zooals ook wij het doen, aan het woord „recht" toegevoegd wordt.

Het begrip is in de eerste plaats in tegenstelling tot het strafrecht te verstaan. Men is toch niet gewoon, het een „proces" te noemen, wanneer men het Openbaar Ministerie bezig ziet, iemand wegens een strafbaar feit te vervolgen.

Het is echter ook in tegenstelling tot het administratief recht op te vatten. Afgescheiden van den materieelen inhoud, kan tot nu van een administratief proces nog niet gesproken worden, zoolang de Koningin geschillen van openbaar bestuur beslist en niet een rechter, onafhankelijk van de regeering, zooals in het burgerlijk proces.

Enkele uitzonderingen zijn in ons rechtsleven ingevoerd bv. door de zoogenaamde Beroepswet (wet van den 8en December 1902, S. n°. 208, tot uitvoering van artikel 75 der Ongevallenwet 1901), Octrooiwet (bezwaarschrift tegen openbaar gemaakt octrooi, bij den octrooiraad; misschien óók request tot nietigverklaring van een door den staat verkregen octrooi bij de rechtbank te 's-Gravenhage1), Merkenwet

x) Nietigverklaring van een ander octrooi wordt gevorderd bij dagvaarding en hoewel het proces loopt over de al of niet juistheid van een ambtelijke beslissing, is het als een gewoon civiel proces tusschen den octrooihouder en dengeen, die de nietigverklaring verlangt, te beschouwen. Hetzelfde geldt voor de bij request aan de Haagsche rechtbank te verzoeken nietigverklaring van een door een ander l^yv ingeschreven \^erk.