is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

geven en bepaling vragen van eenen dag, tegen welken zij, met inachtneming der termijnen, voor de dagvaardingen voorgeschreven, hare wederpartij kan doen dagvaarden." Dit laatste voorschrift hangt samen met de procesorde, welke gevolgd moet worden. De wetgever wilde nl. niet den geheelen raad belasten met de terechtzittingen, noodig voor het nemen der conclusiën ter rolle. Er worden dan bij de beschikking op het rekwest (het „appointement") twee raden-conimissarissen uit den raad benoemd, te wier overstaan de conclusiën worden genomen (art. 263 Rv.). Een dagvaarding in revisie, zonder dat aan die formaliteiten is voldaan, wordt niet ontvangen. *)

Eenigszins anders is het geval, in art. 830 Rv. j°. 70 B. W. voorzien.

Rekwest niet bloot formeel. Het belang der verzoekers bij de aanvulling of verbetering van de acten van den burgerlijken stand, noopt hen tot het indienen van een rekwest. Hierop kan — indien de rechtbank niet van oordeel is, dat strijd van belangen tusschen de verzoekers en andere personen bestaat of mogelijk is — ook zonder proces beschikt worden. Voorziet de rechtbank zoodanigen strijd, dan gelast zij, alvorens te beschikken, de dagvaarding van hen, die belang kunnen hebben het verzoek te bestrijden. Het verzoek is dus uit den aard der zaak primair, en de bepaling van art. 72 B. W. maakt, dat groot nadeel niet te vreezen is, wanneer de rechterlijke beslissing buiten eigenlijk proces plaats vindt. Zoo ook is het in het geval, waarover art. 546 B. W. handelt. Daar wordt verondersteld, dat personen aanspraak maken op een nalatenschap of op een legaat, waarop zij slechts recht hebben voor het geval, dat een afwezige, wiens bestaan onzeker is, niet meer in leven zou zijn. De wet geeft hun dan het recht, zich te gedragen, alsof het overhjden bewezen ware, maar niet zonder verlof van de rechtbank der plaats, waar de nalatenschap verondersteld wordt te zijn opengevallen. Tot deze rechtbank moeten zij een daartoe strekkend verzoekschrift richten. Nu zegt de wet, dat die rechtbank openbare oproepingen kan bevelen en ten behoeve der belanghebbenden de noodige behoedmiddelen kan voorschrijven. De rechtbank kan dus ook gelasten een openbare dagvaarding. Ook dan

*) Vergelijk ook het over requeste civiel opgemerkte.