is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

141

ziening ertegen binnen drie maanden volgen. Dat dit tot groote moeilijkheden kan leiden in verband met appel en cassatie werd bij de behandeling dier middelen reeds gezegd.

Nog zij opgemerkt dat als het appel van een interlocutoir wordt uitgesteld tot na het eindvonnis, het niet-ontvankehjk is wanneer het eindvonnis zelf niet wordt aangevallen. Dan immers zou men bij vernietiging van het tusschenvonnis geen belang hebben. Dat appel kan echter óók door de wederpartij ingesteld zijn (zie een voorbeeld in H. R. 28 April 1933 N. J. '33 bl. 1364).

Dat art. 59 Rv. de opname in het vonnis van feitelijke en rechtskundige gronden voor de beslissing voorschrijft is uiteraard als waarborg voor goede rechtspraak gedacht. Een vonnis dat daaraan niet zou voldoen, zou wegens schending van dit artikel vernietigd moeten worden in cassatie. Aan pogingen om dit te bereiken ontbreekt het in de praktijk dan ook niet: meestal echter hebben die geen succes, omdat de H. R. de mate van motiveering en de kracht er van wel voor rekening van den lageren rechter moet laten, en aan den formeelen eisch van dit artikel alleen dan niet voldaan is, indien elke motiveering ontbreekt.

In het vonnis, zeiden wij, beslist de rechter de geschilpunten tusschen partijen of gelast een instructie of bepaalde processueele maatregelen om tot die beslissing te geraken. Soms echter zal de rechter deze juist trachten te vermijden, door n.1. in zijn vonnis een pereooruijke comparitie van partijen te gelasten ten einde een schikking te beproeven. Gelukt het deze te bewerken, dan zal die „dading" in een door den griffier op te maken procesverbaal worden vastgelegd, en daarmee is dan de procedure zonder beslissing van het geschil beëindigd.

Het behoeft geen betoog dat ook partijen buiten inmenging van den rechter steeds ter verrmjding van een vonnis een regeling kunnen maken en de procedure dan van de rol kunnen doen afvoeren (royeeren).

Ongewoon einde. A. Afstand van instantie.

Het kan echter wel zijn dat iemand, die een eisch bij dagvaarding of conclusie van eisch in reconventie heeft aangebracht, die zou willen terugnemen zonder overleg met de wederpartij. Zonder meer zal hij dan de zaak