is toegevoegd aan uw favorieten.

Schets van het Nederlandsche burgerlijk procesrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

328

wil van den schuldeischer betalen wil; wij bedoelen het aanbod van gereede betaling, gevolgd door consignatie of bewaargeving.

Het kan gebeuren, dat iemand een belang er bij heeft, zich van een verbintenis te bevrijden, terwijl de schuldeischer weigert de betaling van hem aan te nemen hetzij uit koppigheid, hetzij omdat hij meent meer te mogen vorderen, hetzij om eenig ander motief. De wet geeft den schuldenaar dan het recht, in weerwil van de weigering, de verbintenis te doen tenietgaan. Hoe dit recht als middel tot bewaring van rechten te pas kan komen — wij merken op, dat ook uit andere beweegredenen het in toepassing kan worden gebracht — kan men zien uit de artt. 55 en vlg. der Wet op de onteigening (21 Aug. 1851 S. n°. 123). Art. 55 dier wet bepaalt nl., dat het vonnis van onteigening vervalt, wanneer niet binnen zes maanden, nadat het in kracht van gewijsde is gegaan, de schadeloosstelling betaald is, of, zoo voegt het artikel er aan toe: „in de gevallen waarin dit volgens deze wet kan geschieden, geconsigneerd is". Het gemis van verkregen bevrijding, uit de aan den requirant tot onteigening bij vonnis opgelegde verbintenis tot schadeloosstelling, doet dus voor hem al de vruchten van het proces en de daaraan voorafgegane kostbare beslommeringen verloren gaan en maakt nog, dat hij tot vergoeding van kosten, schaden en interessen kan worden veroordeeld voor het nadeel dat de wederpartij tengevolge van de stappen tot onteigening mocht hebben geleden1).

In art. 56 wordt dan verder geregeld, hoe de onteigenende partij zich in het bezit kan doen stellen van het onteigende goed ondanks de weigering der aarmeming van de toegekende schadeloosstelling door hem, tegen wien de onteigening is uitgesproken. Ook daarvoor is noodig aanbod van de voor schadeloosstelling bepaalde som, gevolgd door consignatie. Dit geval kan dus ook als voorbeeld dienen van de door ons terloops reeds gemaakte opmerking, dat deze wijze van schuldbevrijding niet altijd is enkel een middel tot bewaring van rechten. Hier toch dient deze bevrijding tevens tot ver-

*) Men denke bijv. aan het verlies van huur, doordien de partij, ■wier bezitting onteigend zou worden, geen gelegenheid tot het sluiten van huurcontracten heeft kunnen vinden.