is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte handleiding tot het Wetboek van strafvordering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

184

vaarde stelsel leidt tot groote onzekerheid, is zeker niet meer dan eene eerste proef; of die proef ook als eene voorzichtige proef is te beschouwen1), zou kunnen worden betwijfeld.

Bij de bepahng van het bedrag wordt ook rekening gehouden met de levensomstandigheden van den gewezen verdachte a).

Aanvankelijk was in art. 90 lid 8 bepaald, dat eene afwijzende beschikking niet met redenen zou zijn omkleed ten einde te voorkomen, dat in de motiveering ook twijfel zou kunnen worden uitgesproken aan de onschuld van den verdachte. Toen was alleen hooger beroep toegelaten op gronden aan het bedrag der vergoeding ontleend. Bij de schriftelijke behandeling werd dit veranderd en beroep ook toegelaten omtrent de al dan niet toekenning van de vergoeding. In verband daarmee werd ook motiveering van de afwijzende beschikking noodig geoordeeld8).

Art. 90 lid 8 vordert dan ook, dat de beslissing, zoowel de toekennende als de afwijzende, met redenen moet zijn omkleed. Intusschen wanneer de beschikking afwijzend is, worden bij de voorgeschreven beteekening de redenen weggelaten. De belanghebbende kan zich dan daaromtrent vergewissen door inzage ter griffie.

Art. 91 regelt het in te stellen beroep bij het gerechtshof. Aan den officier van justitie staat het beroep open binnen veertien dagen na de beslissing, aan dén verdachte of zijne erfgenamen binnen eene maand na de beteekening. In de alineas twee tot en met vier worden nog enkele nadere voorschriften gegeven omtrent de wijze van instelling en behandeling.

Indien de gewezen verdachte na het indienen van zijn verzoek of na de instelling van hooger beroep overleden is, geschiedt de toekenning ten behoeve zijner erfgenamen; art. 92.

De voorzitter van het college geeft volgens art. 98 voor het bedrag der tegemoetkoming een bevelschrift van tenuitvoerlegging. Omtrent die tenuitvoerlegging worden bij algemeene maatregel van bestuur de noodige voorschriften gegeven.

') Vgl. de uitspraak in de M. v. T., bl. 76. *) Antw. Minister Verslag, bl. 72. *) Antw. Minister, Verslag, bl. 71.