is toegevoegd aan je favorieten.

Het internationale telefoonreglement van Parijs, MCMXXV vergeleken met de bepalingen van het reglement van Lissabon 1908

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Section I. hoeven niet noodzakelijk dezelfde te z'ijn als de uren van § 2. gering verkeer waarin gesprekken tegen verlaagd tarief

worden toegelaten. (Section K, § 6, blz. 38 en Section H,

§ 1, (4), bh. 26.)

Alleen in zeer belangrijke en dringende gevallen kunnen ook in de overige uren dienstgesprekken, in dat geval „dringende dienstgesprekken" geheeten, worden aangevraagd. Deze laatste worden afgewikkeld „zoodra zulks noodig is", d.w.z. zij kunnen op elk gewenscht tijdstip worden gevoerd en zijn niet gebonden aan een bepaalde volgorde, tijd of tijdsduur. In § 1 van „Section O" waarin de volgorde der gesprekken is bepaald voor de afwikkeling, zal men de dienstgesprekken dan ook tevergeefs zoeken. Een dringend dienstgesprek kan dus zelfs met voorrang boven een dringend regeeringsgesprek worden afgewikkeld.

Dienstgesprekken behooren tot den inwendigen dienst van het bedrijf; de Conferentie te Parijs oordeelde het uit dien hoofde niet juist aan deze gesprekken een bepaalde rangorde toe te kennen. Zeer dringende dienstzaken (b.v. betreffende storingen) moet men kunnen afwikkelen wanneer zulks noodig is; de praktijk wees trouwens uit, dat men ook onder het Reglement van Lissabon reeds veelal zoo handelde. (De aandacht wordt er nog op gevestigd, dat men in § 2 van „Section G" wel heeft bepaald, dat de gewone internationale regeeringsgesprekken voorrang hebben boven de dringende particuliere gesprekken en de gewone dienstgesprekken.]

Oude tekst. Nieuwe tekst.

Section I.

E. 2. Les correspondances en § 2. Les conversations de service exemption de taxe sont annoncées sont annoncées par le demandeur d'un poste a 1'autre par le mot et ensuite, de bureau a bureau, „Service". selon le cas, par les mots ,,ser¬

vice urgent" ou par le mot „service".

Deze paragraaf bleef in hoofdzaak onveranderd. De redactie is analoog aan die van § 2, Section E, § 2, Section F en § 2, Section G, betreffende resp. dringende-, bliksem- en regeeringsgesprekken.34

34